Вишнівська територіальна громада

Волинська область, Ковельський район

Е-ДЕКЛАРАЦІЯ - 2020: форма та новації заповнення

Дата: 11.02.2020 12:46
Кількість переглядів: 3673

Фото без опису

Закон № 140 вніс низку змін, зокрема до ст. 1,3, 45,46 та 52 Закону № 1700. Багато з них розпочали діяти з 01.01.2020 р. Такі нововведення вплинули на деякі правила подання та заповнення Е-декла­рації.

Форму Е-декларації модернізували, доповнили новими полями, а її опи­сання, наведене у рішенні Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 р. № З, доповнили відповідними роз'ясненнями.

Які існують типи декларацій та коли їх слід подавати?

Перелік типів декларацій залишився незмінним, їх, як і раніше, 4, а саме:

1)щорічна декларація - декларація, яка по­дається відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону № 1700 у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним ро­ком. Така декларація охоплює звітний рік (період з 1 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація;

2)декларація перед звільненням - деклара­ція, яка подається відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 45 Закону № 1700 не пізніше 20 робочих днів з дня припинення діяльності (раніше — не пізніше дня звільнення), пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у пп. «а» та «в» п. 2 ч. 1 ст. З Закону № 1700. Така декларація охоплює період, який не був охоплений деклараціями, поданими раніше, та містить інформацію станом на день припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у пп. «а» та «в» п. 2 ч. 1 ст. З Закону № 1700;

3)декларація після звільнення — декларація, яка подається відповідно до абз. 2ч.2 ст. 45 Зако­ну № 1700 з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено діяльність, пов’я­зану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у пп. «а» та «в» п. 2 ч. 1 ст. З Закону № 1700. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), ідо передує року, в якому подається декларація. Інформація про місце ро­боти (проходження служби) та займану посаду суб'єкта декларування у такій декларації зазнача­ється відповідно до місця роботи (проходження служби) та займаної посади, перебування (про­ходження) на яких зумовили обов'язок подання такої декларації;

4)декларація кандидата на посаду — деклара­ція, яка подається відповідно до абз. 1 ч. З ст. 45 Закону № 1700 до призначення або обрання особи на посаду. Така декларація охоплює звітний рік (період з 1 січня до 31 грудня включно), що пере­дує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади, якщо інше не передбачено законодав­ством.

Якщо після подання декларації ви знайшли помилку, то є можливість її виправити.

На подання виправленої декларації надається 7 днів. Але знайте, що виправлятись можна не більше З разів.

Нові суб'єкти декларування: що змінилось?

Згадані вище законодавчі зміни значно розши­рили коло суб'єктів декларування.

Статтю 3 Закону № 1700 доповнили такими ка­тегоріями декларантів:          ,

  • перший заступник та заступник Голови НБУ член Ради НБУ;
  • Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції;
  • Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступник, а також особи, які займають посади патронатної служби, визна­чені Законом № 889, крім осіб, які виконують свої обов'язки на громадських засадах, помічники суддів;
  • особи, які входять до складу наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 % акцій (часток) належать державі;
  • представники громадських об'єднань, на­укових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону № 889, Закону № 2493, інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу

 таких комісій), Громадської ради добро­чесності, утвореної відповідно до Закону № 1402.

У новій редакції абз. 4 ч. 7 ст. 7 Закону № 1700 значно розширено перелік близьких осіб.

Так, окрім членів сім'ї та інших родичів, які вже були там зазначені, до близьких осіб віднесли ще родичів. А саме: двоюрідних братів та сестер, рідних брата та сестру дружини (чоловіка), племінника, племінницю, рідних дядька та тітку, батька та мати дружини (чоловіка) сина (дочки).

Коло близьких осіб слід враховувати при обме­женні спільної роботи, отриманні подарунків, для цілей державного та соціального захисту. Однак до Е-декларації такі особи та їхні статки не потрапля­ють. А от члени сім'ї - потрапляють. При цьому їх якісний та кількісний склад також змінився.

Хто є членами сім'ї для цілей декларування?

Закон № 140 підкоригував поняття членів сім'ї, зазначене у ч. 7 ст. 1 Закону № 1700, тим самим розширивши його. При цьому також слід враховувати примітку до ст. 46 Закону № 1700.

Отже, членами сімї є:

-особа, яка перебуває у шлюбі із суб'єктом декларування (чоловік/дружина), незалежного від того, чи вони проживають спільно;

-діти суб'єкта декларування до досягнення ними повноліття незалежного від того, чи вони проживають спільно;

-будь-які особи, які спільно проживали із суб'єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів упродовж року, що передує року подання декларації, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб'єктом деклару­вання (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають із суб'єктом декларування, але не перебувають у шлюбі.

Наприклад, суб'єкт декларування подає що­річну декларацію за 2019 рік. Протягом усього 2019 року він проживав спільно із своєю дружи­ною (вони перебувають у зареєстрованому шлюбі) та її неповнолітньою донькою від попереднього шлюбу, яку він не всиновлював. Крім того, дружина суб’єкта декларування має неповнолітнього сина, який проживає окремо (із батьком). Також про­тягом лютого — травня 2019 року разом з сім'єю суб'єкта декларування проживала його мати. Хто є членами сім'ї для цілей декларування?

До них належать:

-дружина. Вона однозначно є членом сім'ї відповідно до прямої норми абз. 77 ч. 1ст. 7 Зако­ну № 1700;

-донька дружини від попереднього шлюбу, яка проживає із нею. Вона також є членом сімї, адже проживає спільно із суб'єктом декларування та вони пов'язані спільним побутом (абз. 78 ч. 7 ст. 1 Закону № 1700).

Що стосується сина дружини від попереднього шлюбу, який проживає окремо (зі своїм батьком), то він не е членом сім'ї, тому що не є дитиною суб'єкта декларування та не проживає разом із ним.

Також і мати суб'єкта декларування не вва­жається членом сім'ї, адже проживала разом із суб'єктом декларування менше 183 днів протягом звітного року (лише 120 днів протягом лютого — травня) та не проживала з ним на 31.12.2019 р.

Тепер перейдемо до оновленої форми декла­рації.

Що таке УНЗР?

Нові поля з явились у розділ 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування декларації» та роз­діл 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декла­рування декларації».

Тут необхідно зазначити, зокрема:

  • чи належить суб’єкт декларування до націо­нальних публічних діячів відповідно до Закону № 1702;
  • серію та номер паспорта громадянина Украї­ни або ID-картки або свідоцтва про народження суб'єкта декларування та членів сім'ї.

Однак найбільш обговорюваних нововведень у формі Е-декларації є унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.

Де ж узяти цей УНЗР? Якщо особа не має ID-картки (оновлена версія паспорта громадянина України) або закордонного біометричного паспорта, то вона відповідно не має й УНЗР. Насправді відсутність УНЗР не є великою бідою. А все тому, що для такого випадку передба­чена можливість не зазначати його в Е-декларації.

 

Трасти та крипто валюти: чи є їм місце у декларації?

З початку 2020 року законодавці розширили перелік об'єктів декларування. Тепер, серед іншого, до декларації потрапляють також:

  • трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контроле­ром) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї. При цьому під трастом слід розуміти юридичну особу-нерезидента, яка провадить свою діяль­ність на основі довірчої власності, де повірений діє за рахунок і в інтересах довірителя, а також зобов'язується за винагороду виконувати певні юридичні дії.
  • криптовалюти. Відомості про такий вид акти­ву зазначаються у розділі нематеріальних активів (п. 6 ч. 1 ст. 46 Закону № 1700).

ВАЖЛИВО!Дані про об’єкт декларування, що  перебуває у володінні або користуванні суб’єкта господарювання або членів його сім'ї, зазначаються  в декларації, якщо  такий об’єкт  перебував у володінні  або  користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом  не менше половини днів протягом звітного періоду.

Це є важливою зміною порівняно із торішньою деклараційною кампанію. Адже торік до декла­рацій потрапляло лише майно, яке суб'єкт декла­рування мав/використовував на кінець звітного періоду. Слід розраховувати строк володіння/користування сукупно протягом звітного періоду, використовуючи пра­вило 183 днів.

Наприклад, суб'єкт декларування подає щоріч­ну декларацію за 2019 рік. Він володів автомобілем з початку 2019 року до 30.07.2019 р.

Чи слід відображати такий транспортний засіб у декларації? Так, інформацію про цей автомобіль потрібно зазначити у декларації, адже він пере­бував у володінні суб'єкта декларування 210 днів (більше 183 днів).

Які особливості декларування банківських рахунків? У декларації з'явився розділ — 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї».

Тут необхідно зазначати інформацію про бан­ківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, в яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї) або зберігаються кошти, інше майно.

Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуаль­ного банківського сейфа, осіб, які відкрили рахунок на ім'я суб’єкта декларування або членів його сім'ї.

Зауважимо, у «сусідньому» розділі 12 «Грошові активи» слід зазначати наявні у суб'єкта декла­рування або членів його сім'ї грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку, внески до кредитних спілок та інших не банківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валю­ту активу, а також найменування та код ЄДРПОУ установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Відмінною рисою цього розділу від розділу 12.1 є те, що при декла­руванні грошових активів необхідно зазначати їх валюту та розмір (суму). Крім того, не підлягають декларуванню у розділі 12 наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у доро­гоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Для декларації за 2019 рік цей поріг становить 96050 грн. (1921 грн х 50).

Водночас для банківських рахунків такого об­меження немає.

УВАГА! У розділі 12.1 потрібно зазначити всі відкриті у банках рахунки та інших фінустановах рахунки – без будь яких обмежень за наявною  на них сумою. Навіть  якщо  протягом  року на них перебуває незначна сума або  станом  на кінець  звітного періоду вони «пусті»

 «Інформація про фізичну або юридичну особу, яка має право розпоряджатися таким рахунком або має доступ до індивідуально­го банківського сейфу (комірки)» та «Інформація про фізичну або юридичну особу, яка відкрила рахунок на ім’я суб'єкта декларування або членів його сім'ї».

Тут зазначають осіб (членів сім'ї або третіх осіб), які мають право розпоряджатися рахунком/сейфом суб’єкта декларування, а також які відкрили рахунки на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї. Яку ж інформацію внести до цих полів?

Мати доступ до рахунку може як сам суб'єкт де­кларування або член сім'ї, так і інша фізична або юридична особа.

Така ж ситуація із відкриттям рахунку.

Якщо доступ до рахунку має тільки сам суб'єкт декларування (член сім'ї), на якого заповнюється розділ, або ж він сам був ініціатором (заявником) відкриття рахунку, то потрібно обрати режим «Не застосовується» та заблокувати це поле.

Ще одне важливе поле-«Особа, якої  стосується». Тут слід зазначити особу, на ім'я якої відкрито  рахунок, що декларується.

Найбільш поширеними є випадки, коли тут зазначаються суб’єкт декларування  та члени його сім'ї. Однак є можливість зазначити й третю особу.

ПРАКТИЧНА ПОРАДА: при декларуванні кожного конкретного  рахунку слід ознайомитись із договором  на його відкриття та ведення. Саме там ви знайдете відповіді  на запитання: хто та чиє ім'я відкрив рахунок, хто має право розпоряджатися ним ( окрім власника), які номер рахунку та реквізити  установи, де він відкритий.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь