Вишнівська сільська рада об’єднана територіальна громада

Волинська область, Ковельський район

Посадові інструкції працівників відділу

                                                                                 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

                                                                                                                                                           №64-а від 28 березня 2018 року

 

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

 

Ющук Любов Вікторівни

начальника відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

 

Начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку і звітності є посадовою особою Вишнівської сільської ради, призначається на посаду розпорядженням сільського голови за результатами конкурсу чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України. Звільняється з посади розпорядженням сільського голови згідно чинного законодавства. Начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності підпорядкований сільському голові. Роботу начальника відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності координує перший заступник сільського голови. У підпорядкуванні начальника відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності знаходяться працівники відділу.

 

Завдання, обов'язки та повноваження. 

Здійснює керівництво діяльністю відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності (далі – відділ), розподіляє обов'язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань. У межах своєї компетенції видає доручення, організовує підготовку проектів рішень сільського голови, виконавчого комітету та сільської ради, контролює їх виконання. Вносить сільському голові пропозиції щодо структури відділу. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників відділу. В межах визначеної компетенції забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до відділу. У межах компетенції разом із фахівцями відповідних відділів ради забезпечує виконання доручень сільського голови та його заступників, керуючого справами, здійснює підготовку проектів поточних та перспективних планів роботи відділу. Проводить аналіз та узагальнення матеріалів про хід виконання організаційно-розпорядчих документів для керівництва ради. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань у відповідній сфері управління. У процесі виконання завдань, покладених на відділ, забезпечує співробітництво з іншими виконавчими органами та виконавчим комітетом ради, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Забезпечує роботу з ведення діловодства в відділі. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також підготовку за результатами їх розгляду проектів відповідних рішень.  Контролює стан трудової та виконавської дисципліни в відділі. Інформує сільського голову та Вишнівську сільську раду про стан виконання повноважень, покладених на відділ. Готує, або доручає іншому спеціалісту свого відділу підготувати проекти розпоряджень з питань, що пов'язані з сільським бюджетом(матеріальні допомоги(на лікування, поховання) іменні стипендії, до нагороджень, одноразові адресні допомоги, зміни сільського бюджету, зміни кошторисних призначень) та погоджує з відділом з питань юридичного забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної діяльності. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності відділу та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг. Веде журнал реєстрації договорів сільської  ради та виконавчого комітету, забезпечує їх належне зберігання. У разі тимчасової відсутності працівника відділу виконує його обов’язки або визначає інших працівників відділу, відповідальних за їх виконання. Начальник зобов'язаний шанобливо ставитися до громадян, керiвникiв i спiвробiтникiв, дотримання високої культури спiлкування, не допускати дiй i вчинкiв, якi можуть зашкодити інтересам громади. У разi одержання доручення, яке суперечитъ чинному законодавству, зобов'язаний невiдкладно у письмовiй формi доповiсти про це посадовiй особi, яка дала доручення, а в разi наполягання на його виконаннi – повiдомити вищу за посадою особу. Обов'язок збереження державної таємницi, iнформацiї про громадян, що стала відома пiд час виконання службових обов’язків, а також іншої iнформацiї, яка згідно з законодавством не пiдлягає розголошенню. Надавати усю необхідну інформацію виконавчим органам сільської ради на їх запити, сприяти ефективному та якісному їх розгляді. За призначенням сільського голови та  власною згодою виконувати обов'язки тимчасово відсутнього працівника.

Здійснювати інші повноваження передбачені Положенням про відділ.

 

 

 

Права. 

 

Запитувати необхідну для аналізу інформацію від виконавців про стан виконання розпорядчих документів, доручень. За дорученням керівництва ради представляти сільську раду в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції. В межах своїх повноважень та на виконання завдань відділу видавати доручення, організовувати та контролювати їх виконання. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підвідомчих підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ ради завдань. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками відділу посадових обов'язків. Вносити на розгляд сільського голови пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу ради та служби в органах місцевого самоврядування. Користуватися правами i свободами, якi гарантуються громадянам України Конститyцiєю i законами України. На повагy особистої гiдностi, справедливе i шанобливе ставлення до себе з боку керiвникiв, спiвробiтникiв i громадян. На оплату працi залежно вiд посади, яку займає, якості, досвiду та стажу роботи. Вимагати службового розслiдування з метою зняття безпiдставних звинувачень або пiдозри. На здоровi, безпечнi та належні для високопродуктивної роботи умови працi. На соцiальний i правовий захист відповідно до його статусу. Захищати свої законнi права та інтереси у вищестоящих органах влади та у судовому порядку.

 

Повинен знати.

 

Конституцію України; Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції" та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; засади зовнішньоекономічної політики України, основи регіонального управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у Вишнівської сільської ради; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері; державну мову.

 

Відповідальність.

 

Начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, перевищення своїх повноважень, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки, недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій по охороні праці та протипожежній безпеці.

При порушенні Законів України несе цивільну, матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства.

 

Кваліфікаційні вимоги.

 

Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 3(трьох) років.

 

 

 

Перший заступник

сільського голови                                                                        Г.К. Федончук

 

 

 

Погоджено:

Відділ з питань юридичного забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної діяльності

Ця посадова інструкція може бути доповнена чи змінена. Термін дії цієї посадової інструкції – 3(три) роки. Функціональні обов’язки зазначені в цій посадовій інструкції та окремо не розробляються. Працівник в своїй роботі використовує копію цієї посадової інструкції.            

                                        _______________________

                                                 (підпис)

 

Головний спеціаліст                                                                      Д.С. Федчишин

 

З інструкцією ознайомлена:       

 

Начальник відділу фінансів

 бухгалтерського обліку та звітності                                         Л.В.Ющук                                                                                  

 

 «_____» ____________   2018 р.    

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

                                                                        №64-а від 28 березня 2018 року

 

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

 

Шиманська Катерини Василівни

спеціаліста І категорії відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

 

 

1.Загальна частина

  1. Спеціаліст І категорії є посадовою особою Вишнівської сільської ради, призначається на посаду сільським головою у встановленому законом порядку. Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі.
  2. На посаду спеціаліста І категорії призначаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
  3. Спеціаліст І категорії відділу безпосередньо підпорядкований начальнику відділу та головному бухгалтеру відділу.

1.4.      У своїй діяльності спеціаліст керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції", іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими підзаконними нормативно-правові актами; цією посадовою інструкцією.

1.5  Спеціаліст І категорії повинен знати: Конституцію України; Бюджетний кодекс України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції", інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері; державну мову.

 

2. Завдання та обов’язки

Спеціаліст І категорії відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

2.1. забезпечує:

- дотримання встановлених єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку фінансово - господарської діяльності;

- роботу щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності;

-  фінансову дисципліну;

-зберігання первинних документів, облікових реєстрів  та своєчасне подання їх до архіву;

- збереження отриманих в касу коштів;

- збереження поточного архіву відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності та відповідає за ведення документообігу відповідно до номенклатури справ;

- збереження державної таємницi, iнформацiї про громадян, що стала відома пiд час виконання службових обов’язків, а також іншої iнформацiї, яка згідно з законодавством не пiдлягає розголошенню;

- постійне вдосконалення органiзацiї своєї роботи i підвищення професійної квалiфiкацiї;

- сумлiнне виконання cвоїх службових обов’язкiв, iнiцiатива i творчiсть у роботi;

- шанобливе ставлення до громадян, керiвникiв i спiвробiтникiв, дотримання високої культури спiлкування, не допускати дiй i вчинкiв, якi можуть зашкодити інтересам громади; спецiалiст повинен дiяти у межах cвоїх повноважень. У разi одержання доручення, яке суперечитъ чинному законодавству, зобов'язаний невiдкладно у письмовiй формi доповiсти про це посадовiй особi, яка дала доручення, а в разi наполягання на його виконаннi – повiдомити уповноважену особу з питань запобігання корупції, юридиний відділ та вищу за посадою особу.

2.2. Здійснює:

- приймання та контроль первинної документації:

- договори;

- рахунки;

- накладні;

- виписки банку;

-актів на списання запасних частин, господарчих та канцелярських товарів, інших грошових коштів.

Перевіряє їх на відповідність до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.

- підготовку платіжних доручень, юридичних та фінансових зобов’язань на поточні та капітальні видатки за відповідними кодами економічної та функціональної класифікації за загальним та спеціальним фондами;

- формування реєстрів платіжних доручень, юридичних та фінансових зобов’язань за загальним та спеціальним фондами та надає їх до УДКСУ у Любомльському районі;,

- проведення фінансування розпорядників нижчого рівня по зареєстрованих фінансових зобов’язаннях;

- ведення обліку малоцінного інвентарю, запасів, грошових коштів у касі, інших грошових коштів, бланків суворої звітності;

- шляхових листів.

- облік довіреностей.

2.3. готує:

- оборотно-сальдові відомості по рахункам бухгалтерського обліку.

Ознайомлює матеріально-відповідальних осіб з залишками матеріальних цінностей.

- статистичні звіти про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти, про роботу автотранспорту (щомісяця, щокварталу, щорічно) та надає їх до управління статистики.

- довідки, інформації з питань, віднесених до повноважень відділу;

- необхідні документи для обслуговування в УДКСУ у Любомльському районі;

2.4. бере участь:

- у складанні періодичної та річної звітності, в проведенні щорічної інвентаризації.

2.5. виконує окремі доручення керівництва та начальника відділу.

2.6. Є матеріально-відповідальною особою.

За призначенням сільського голови та  власною згодою виконувати обов'язки тимчасово відсутнього працівника.

Здійснювати інші повноваження передбачені Положенням про відділ.

3. Права

Спеціаліст І категорії має право:

3.1. За дорученням керівництва представляти інтереси відділу в органах державної влади та місцевого самоврядування, в інших органах.

3.2. Готувати запити та отримувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання міського бюджету та звітування про його виконання.

3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

3.4. На повагy особистої гiдностi, справедливе i шанобливе ставлення до себе з боку керiвникiв, спiвробiтникiв i громадян. На оплату працi залежно вiд посади, яку займає, якості, досвiду та стажу роботи. Вимагати службового розслiдування з метою зняття безпiдставних звинувачень або пiдозри. На здоровi, безпечнi та належні для високопродуктивної роботи умови працi. На соцiальний i правовий захист відповідно до його статусу. Захищати свої законнi права та інтереси у вищестоящих органах влади та у судовому порядку.

3.5. Інші права, передбачені чинним законодавством України.

4. Відповідальність:

Спеціаліст І категорії несе відповідальність за:

4.1. Неякісне та несвоєчасне виконання розпорядчих та інструктивних документів, які є обов’язковими відповідно до регламентів сільської ради та її виконавчого комітету.

4.2. Неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків.

4.3. Недостовірність даних, наданих керівництву, вищим органам.

    4.4. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

      4.5. За перевищення своїх повноважень, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки, недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій по охороні праці та протипожежній безпеці.

При порушенні Законів України несе цивільну, матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства.

 

 

Начальник відділу фінансів,

бухгалтерського обліку та звітності                                           Л.В. Ющук

 

 

Погоджено:

Відділ з питань юридичного забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної діяльності

 

Ця посадова інструкція може бути доповнена чи змінена. Термін дії цієї посадової інструкції – 3(три) роки. Функціональні обов’язки зазначені в цій посадовій інструкції та окремо не розробляються. Працівник в своїй роботі використовує копію цієї посадової інструкції.            

                                        _______________________

                                                 (підпис)

 

 

Головний спеціаліст                                                                      Д.С. Федчишин

 

 

З інструкцією ознайомлена:        

Спеціаліст І категорії                                                                    К.В.Шиманська

 

  «_____» ____________   2018 р.    

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

                                                                        №64-а від 28 березня 2018 року

 

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

 

Булавчук Любов Ярославівни

Головний спеціаліст відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

 

 

1.Загальна частина

  1. Головний спеціаліст є посадовою особою Вишнівської сільської ради, призначається на посаду сільським головою у встановленому законом порядку. Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі.
  2. На посаду головного спеціаліста(далі-спеціаліст) призначаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
  3.  Спеціаліст відділу безпосередньо підпорядкований начальнику відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності.

1.4.          У своїй діяльності спеціаліст керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції", іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими підзаконними нормативно-правові актами; цією посадовою інструкцією.

1.5      Головний спеціаліст повинен знати: Конституцію України; Бюджетний кодекс України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції", інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері; державну мову.

2. Завдання та обов’язки

Спеціаліст відділу:

2.1. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію на території сільської  ради завдань державної бюджетної політики в частині доходів.

2.2. Аналізує показники програми соціально – економічного та культурного розвитку села та враховує їх при складанні проекту сільського бюджету по доходах.

2.3. Здійснює при формуванні бюджету та складанні прогнозу на два наступні бюджетні роки необхідні розрахунки до проекту бюджету та у процесі виконання сільських бюджетів за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об'єднань, що вилучаються до бюджету, плати за розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету, надходжень від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності, коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, коштів від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, збору за першу реєстрацію транспортних засобів, штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, інших надходжень.

2.4. Приймає участь у підготовці проекту рішення про сільський бюджет та необхідних до нього матеріалів для подання на розгляд виконавчому комітету та для затвердження сільській раді.

2.5. Здійснює щоденний аналіз надходжень податків і зборів до сільського бюджету та подає сільському голові для відома та реагування.

2.6. Здійснює аналіз надходжень, сум податкового боргу та переплат по закріплених за ним доходних джерелах та підприємств комунальної форми власності на підставі отриманої від територіальних органів державної податкової служби та державної казначейської служби звітності, використовує зазначені дані в практичній роботі, вносить відповідні пропозиції.

2.7. Складає тимчасовий розпис та річний і помісячний розпис доходів сільського бюджету загального і спеціального фондів по закріплених за ним доходних джерелах, організовує його виконання.

2.8. Здійснює аналіз надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів, податкового боргу та переплат, на підставі отриманої від територіальних органів державної податкової служби та державної казначейської служби місячної і квартальної звітності та використовує їх в практичній роботі.

2.9. Готує в межах повноважень зауваження та пропозиції до проектів рішень, які надходять на погодження від інших відділів сільської ради.

2.10. Розглядає звіти про виконання сільських бюджетів по доходах, які надані територіальним органом Державної казначейської служби, та бере участь у підготовці необхідних матеріалів до річного звіту.

2.11.Готує пропозиції щодо доцільності запровадження на території села місцевих податків і зборів відповідно до чинного законодавства.

2.12. Готує пропозиції про доцільність надання пільг зі сплати податків і зборів до сільського бюджету за доходними джерелами сільського бюджету.

2.13. Уносить в межах функціональних повноважень пропозиції до проектів та чинних законодавчих і нормативних актів з питань податкової та бюджетної політики.

2.14. Виконує доручення сільського голови, завдання Міністерства фінансів України, облдержадміністрації, сільської ради та її виконавчого комітету у межах посадових обов’язків та компетенції відділу.

2.15. Розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, опрацьовує запити і звернення депутатів місцевих рад.

2.16. Складає щоквартальні звіти про роботу відділу для подання виконавчому комітету сільської ради.

2.17. Бере участь у формуванні показників сільського бюджету їх виконанні з видатків на житлово-комунальне господарство, землеустрій, інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю, запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, в тому числі що здійснюються за рахунок субвенцій з інших бюджетів.

2.18. Здійснює аналіз показників програм з видатків на житлово-комунальне господарство, землеустрій, інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю, запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, і враховує їх при складанні проекту сільського бюджету.

2.19. Готує пропозиції про включення бюджетного запиту по видатках на житлово-комунальне господарство, землеустрій, інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю, запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха до проекту сільських бюджетів.

2.20. Перевіряє правильність складання, затвердження та виконання кошторисів доходів та видатків відділів сільської ради, що здійснюють заходи по житлово-комунальному господарству, землеустрою, інших послугах, пов'язаних з економічною діяльністю, на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, освіти, культури в тому числі що здійснюються за рахунок субвенцій з інших бюджетів.

2.21. Здійснення контролю за відповідністю бюджетному законодавству України показників сільського бюджету по видатках на житлово-комунальне господарство, землеустрій, інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю, запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, освіти, культури в тому числі що здійснюються за рахунок субвенцій з інших бюджетів.

2.22. Бере участь у складанні річного та помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фондів сільського бюджету, складенні лімітних довідок за головними розпорядниками коштів та доводить їх до відома кожного головного розпорядника коштів за відповідними напрямками діяльності.

2.23. Веде облік фінансування та змін асигнувань за видатками на житлово-комунальне господарство, землеустрій, інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю, запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, освіти, культури в тому числі що здійснюються за рахунок коштів субвенцій з інших бюджетів.

2.24. Уживає заходів до підприємств, організацій, установ з питання цільового та ефективного використання бюджетних коштів за видатками на житлово-комунальне господарство, землеустрій, інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю, запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, освіти, культури в тому числі що здійснюються за рахунок субвенцій з інших бюджетів.

2.25. У межах наданих повноважень брати участь у підготовці інформаційних матеріалів, доповідних про стан виконання бюджету сільської ради, проектів рішень сільської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень сільського голови.

2.26. За дорученням керівництва бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань, що належать до його компетенції.

2.27. Розглядає листи та заяви від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян за напрямом діяльності.

Обов’язком головного спеціаліста також є:

- збереження державної таємницi, iнформацiї про громадян, що стала відома пiд час виконання службових обов’язків, а також іншої iнформацiї, яка згідно з законодавством не пiдлягає розголошенню;

- постійне вдосконалення органiзацiї своєї роботи i підвищення професійної квалiфiкацiї;

- сумлiнне виконання cвоїх службових обов’язкiв, iнiцiатива i творчiсть у роботi;

- шанобливе ставлення до громадян, керiвникiв i спiвробiтникiв, дотримання високої культури спiлкування, не допускати дiй i вчинкiв, якi можуть зашкодити інтересам громади; спецiалiст повинен дiяти у межах cвоїх повноважень. У разi одержання доручення, яке суперечитъ чинному законодавству, зобов'язаний невiдкладно у письмовiй формi доповiсти про це посадовiй особi, яка дала доручення, а в разi наполягання на його виконаннi – повiдомити уповноважену особу з питань запобігання корупції, юридиний відділ та вищу за посадою особу.

За призначенням сільського голови та  власною згодою виконувати обов'язки тимчасово відсутнього працівника.

Виконувати іншу роботу, що передбачена положенням про відділ та чинним законодавством

 

3. Права

Головний спеціаліст має право:

3.1. За дорученням керівництва представляти інтереси відділу в органах державної влади та місцевого самоврядування, в інших органах.

3.2. Готувати запити та отримувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання сільського бюджету та звітування про його виконання.

3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

3.4. На повагy особистої гiдностi, справедливе i шанобливе ставлення до себе з боку керiвникiв, спiвробiтникiв i громадян. На оплату працi залежно вiд посади, яку займає, якості, досвiду та стажу роботи. Вимагати службового розслiдування з метою зняття безпiдставних звинувачень або пiдозри. На здоровi, безпечнi та належні для високопродуктивної роботи умови працi. На соцiальний i правовий захист відповідно до його статусу. Захищати свої законнi права та інтереси у вищестоящих органах влади та у судовому порядку.

3.5. Інші права, передбачені чинним законодавством України.

 

 

4. Відповідальність

Головний спеціаліст несе відповідальність за:

4.1. Неякісне та несвоєчасне виконання розпорядчих та інструктивних документів, які є обов’язковими відповідно до регламентів сільської ради та її виконавчого комітету.

4.2. Неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків.

4.3. Недостовірність даних, наданих керівництву, вищим органам.

4.4. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

За перевищення своїх повноважень, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки, недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій по охороні праці та протипожежній безпеці.

При порушенні Законів України несе цивільну, матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства.    

 

Начальник відділу фінансів,

бухгалтерського обліку та звітності                                                 Л.В. Ющук

 

Погоджено:

Відділ з питань юридичного забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної діяльності

Ця посадова інструкція може бути доповнена чи змінена. Термін дії цієї посадової інструкції – 3(три) роки. Функціональні обов’язки зазначені в цій посадовій інструкції та окремо не розробляються. Працівник в своїй роботі використовує копію цієї посадової інструкції.            

                                        _______________________

                                                 (підпис)

 

Головний спеціаліст                                                                      Д.С. Федчишин

 

 

З інструкцією ознайомлена:       

        

Головний спеціаліст                                                              Л.Я.Булавчук

 

 «_____» ____________   2018 р.    

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

                                                                        №64-а від 28 березня 2018 року

 

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

 

Салухи Володимира Михайловича

Провідного спеціаліста відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

 

1.Загальна частина

 

  1. Спеціаліст є посадовою особою Вишнівської сільської ради, призначається на посаду сільським головою у встановленому законом порядку. Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі.
  2. На посаду спеціаліста призначаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
  3.  Спеціаліст відділу безпосередньо підпорядкований начальнику відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності.

1.4.    У своїй діяльності спеціаліст керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції", іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими підзаконними нормативно-правові актами; цією посадовою інструкцією.

1.5      Провідний спеціаліст повинен знати: Конституцію України; Бюджетний кодекс України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції", інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері; державну мову.

 

2. Завдання та обов’язки

 

Провідний спеціаліст відділу:

2.1. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію на території сільської  ради завдань державної бюджетної політики в частині доходів.

2.2. Аналізує показники програми соціально – економічного та культурного розвитку громади та враховує їх при складанні проекту сільського бюджету по доходах.

2.3. Здійснює при формуванні бюджету та складанні прогнозу на два наступні бюджетні роки необхідні розрахунки до проекту бюджету та у процесі виконання сільських бюджетів за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об'єднань, що вилучаються до бюджету, плати за розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету, надходжень від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності, коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, коштів від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, збору за першу реєстрацію транспортних засобів, штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, інших надходжень.

2.4. Приймає участь у підготовці проекту рішення про сільський бюджет та необхідних до нього матеріалів для подання на розгляд виконавчому комітету та для затвердження сільській раді.

2.5. Здійснює щоденний аналіз надходжень податків і зборів до сільського бюджету та подає сільському голові для відома та реагування.

2.6.Готує пропозиції щодо доцільності запровадження на території громади місцевих податків і зборів відповідно до чинного законодавства.

2.7. Готує пропозиції про доцільність надання пільг зі сплати податків і зборів до сільського бюджету за доходними джерелами сільського бюджету.

2.8. Уносить в межах функціональних повноважень пропозиції до проектів та чинних законодавчих і нормативних актів з питань податкової та бюджетної політики.

2.9. Виконує доручення сільського голови, завдання Міністерства фінансів України, облдержадміністрації, сільської ради та її виконавчого комітету ради у межах посадових обов’язків та компетенції відділу.

2.10. Забезпечує працездатний стан комп’ютерної техніки, локальної обчислювальної мережі, операційних систем, системного і прикладного програмного забезпечення (далі – ПЗ).

2.11. Обслуговувє комп’ютерну техніку, проводить діагностику і профілактику з метою виявлення і усунення можливих причин виходу техніки із ладу.

2.12. Проводить установку операційних систем, системного і прикладного ПЗ, яке використовується у виробничому процесі.

2.13. Визначає причини відмов в роботі технічних засобів, готує пропозиції по їх усуненню і попередженню.

2.14. Забезпечує якість та надійність обладнання, що використовується, підвищує ефективність роботи комп’ютерної техніки.

2.15. Бере участь у формуванні бюджету на оргтехніку сільської ради, оформляє заявки на модернізацію, ремонт або закупівлю необхідної комп’ютерної та оргтехніки.

2.16. Надає консультаційну допомогу при замовленні оргтехніки, враховуючи навантаження на комп’ютерну техніку і доцільність.

2.17. Надає співробітникам необхідні вказівки, проводить консультаційну та роз’яснювальну роботу з питань, пов’язаних з роботою комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.

2.18. Підвищує рівень кваліфікації працівників для роботи на персональних комп’ютерах.

2.19. Забезпечує захист інформації та інформаційну безпеку відповідно до встановлених інструкцій і розпоряджень, повідомляє голову про факти порушення політики інформаційної безпеки.

2.20. Бере участь у наповнені, редагуванні інформаційної бази веб-сайту.

2.21. Забезпечує:

- поточну актуалізацію фонду нормативних електронних документів по мірі надходження комп’ютерних версій рішень сільської ради, виконавчого комітету сільської ради та розпоряджень сільського голови;

- розміщення оперативної інформації, включаючи загальні, регіональні та місцеві новини;

- вносить, у разі потреби, пропозиції щодо поточних змін до структури, або стилістичного вирішення окремих елементів дизайну веб-сайту;

- виконання безпосереднього процесу прийому-передачі електронної пошти та надання паперової копії для реєстрації.

2.22. Розглядає листи та заяви від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян за напрямом діяльності.

Обов’язком головного спеціаліста також є:

- збереження державної таємницi, iнформацiї про громадян, що стала відома пiд час виконання службових обов’язків, а також іншої iнформацiї, яка згідно з законодавством не пiдлягає розголошенню;

- постійне вдосконалення органiзацiї своєї роботи i підвищення професійної квалiфiкацiї;

- сумлiнне виконання cвоїх службових обов’язкiв, iнiцiатива i творчiсть у роботi;

- шанобливе ставлення до громадян, керiвникiв i спiвробiтникiв, дотримання високої культури спiлкування, не допускати дiй i вчинкiв, якi можуть зашкодити інтересам громади; спецiалiст повинен дiяти у межах cвоїх повноважень. У разi одержання доручення, яке суперечитъ чинному законодавству, зобов'язаний невiдкладно у письмовiй формi доповiсти про це посадовiй особi, яка дала доручення, а в разi наполягання на його виконаннi – повiдомити уповноважену особу з питань запобігання корупції, юридиний відділ та вищу за посадою особу.

За призначенням сільського голови та  власною згодою виконувати обов'язки тимчасово відсутнього працівника.

Здійснювати інші повноваження передбачені положенням про відділ.

3. Права

 

Провідний спеціаліст має право:

3.1. За дорученням керівництва представляти інтереси відділу в органах державної влади та місцевого самоврядування, в інших органах.

3.2. Готувати запити та отримувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання сільського бюджету та звітування про його виконання.

3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

3.4. На повагy особистої гiдностi, справедливе i шанобливе ставлення до себе з боку керiвникiв, спiвробiтникiв i громадян. На оплату працi залежно вiд посади, яку займає, якості, досвiду та стажу роботи. Вимагати службового розслiдування з метою зняття безпiдставних звинувачень або пiдозри. На здоровi, безпечнi та належні для високопродуктивної роботи умови працi. На соцiальний i правовий захист відповідно до його статусу. Захищати свої законнi права та інтереси у вищестоящих органах влади та у судовому порядку.

3.5. Інші права, передбачені чинним законодавством України.

 

4. Відповідальність.

 

Провідний спеціаліст несе відповідальність за:

4.1. Неякісне та несвоєчасне виконання розпорядчих та інструктивних документів, які є обов’язковими відповідно до регламентів сільської ради та її виконавчого комітету.

4.2. Неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків.

4.3. Недостовірність даних, наданих керівництву, вищим органам.

4.4. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

За перевищення своїх повноважень, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки, недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій по охороні праці та протипожежній безпеці.

При порушенні Законів України несе цивільну, матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства.

 

 

Начальник відділу фінансів,

бухгалтерського обліку та звітності                                              Л.В. Ющук

 

Погоджено:

Відділ з питань юридичного забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної діяльності

 

Ця посадова інструкція може бути доповнена чи змінена. Термін дії цієї посадової інструкції – 3(три) роки. Функціональні обов’язки зазначені в цій посадовій інструкції та окремо не розробляються. Працівник в своїй роботі використовує копію цієї посадової інструкції.            

                                        _______________________

                                                 (підпис)

 

Головний спеціаліст                                                                      Д.С. Федчишин

 

З інструкцією ознайомлений:       

Провідний спеціаліст                                                                    В.М. Салуха  

«___»  ___________2018 р.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь