Вишнівська сільська рада об’єднана територіальна громада

Волинська область, Ковельський район

Посадові інструкції працівників відділу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

                                                                        №64-а від 28 березня 2018 року

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Начальника  відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки

Дитини Анатолія Івановича

 

 

 

1. Загальні положення

1.1. На начальника відділу  призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і відповідний досвід роботи за спеціальністю;

1.2 Призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням сільського голови;

1.3. У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями, дорученнями і розпорядженнями сільської ради ,положенням про відділ з питань земельних ресурсів,кадастру та екологічної безпеки Вишнівської міської радиї, посадовою інструкцією.

2. Завдання, обов'язки, повноваження

2.1. Забезпечує керівництво діяльністю відділу земельних відносин;

2.2. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики у сфері земельних відносин;

2.3. Вживає заходів щодо вдосконалення роботи відділу;

2.4. Розробляє перспективні, узагальнює та реалізує річні плани;

2.5. Аналізує виконання планів;

2.6. Забезпечує найбільш ефективне використання земель ради;

2.7. Сприяє забезпеченню взаємодії місцевих дозвільних органів та суб’єктів господарювання щодо видачі документів дозвільного характеру;

2.8. Приймає участь у сприянні впровадженню економічних методів управління, самоврядування, нового господарського механізму в умовах ринкових відносин;

2.9. Бере участь у розробці проектів законодавчих та нормативних актів, окремих положень комплексних державних програм з питань земельних відносин;

2.10. Готує проекти рішень та доповідає на сесії сільської ради та виконкому в межах наданих відділу повноважень.

3. Права

3.1. Давати підприємствам, організаціям та установам обов’язкові для виконання вказівки з питань, що відносяться до його компетенції, отримувати від них необхідні довідково-інформаційні матеріали;

3.2. Здійснює перевірку підприємств, установ, організацій та фізичних осіб згідно з чинним законодавством в межах наданих повноважень;

3.3. Здійснює організацію взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення та справляння плати за землю та здійснення контролю за використанням та охороною земель;

3.4. Представляє інтереси відділу  в інших організаціях і закладах із всіх питань, які відносяться до його компетенції;

3.5. Підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції;

3.6. Вимагати та оперативно отримувати у керівників структурних підрозділів інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків та завдань;

3.7. Безперешкодно ознайомлюватись з матеріалами, що стосуються проходження ним державної служби, в необхідних випадках давати особисті пояснення;

3.8. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи  відділу виконавчому комітету ради;

3.9. Дає пропозиції щодо матеріального заохочення та стягнення, прийняття та звільнення працівників відділу.

4. Повинен знати

4.1 Правила поведінки державного службовця, положення про відділ з питань земельних ресурсів,кадастру та екологічної безпеки Вишнівської міської радиї , посадову інструкцію.

5. Відповідальність

Начальник відділу  несе відповідальність за:

5.1 Неякісне і несвоєчасне виконання покладених на нього обов’язків;

5.2 Достовірність інформації, яка подається сільському голові  та в інші організації та інстанції.

 

 

 

 

 

 

З посадовою Інструкцією ознайомлений

Начальник відділу

«    » _______________2018 р.                    ______________       А.І.Дитина.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

                                                                        №64-а від 28 березня 2018 року

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Спеціаліста  ІІ категорії відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки

Сахарука Сергія Федоровича

 

                                

1.Загальні положення

 

Спеціаліст ІІ категорії є службовою особою Відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки Вишнівської сільської ради, призначається на посаду сільським головою на конкурсній основі у встановленому законом порядку.

Кваліфікаційні вимоги : вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.

Спеціаліст ІІ категорії безпосередньо підпорядкований сільському голові, начальнику Відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки Вишнівської сільської ради.

Спеціаліст  повинен знати:

- основні Закони та нормативні акти України, які стосуються роботи місцевих органів влади у сфері земельних відносин, уміти застосувати норми чинного земельного законодавства та основні нормативно-правові акти, що регулюють земельні відносини, добре володіти питаннями державної політики в цій галузі.

- загальнотеоретичні основи діяльності та правничих дисциплін в обсязі, необхідному для бездоганного виконання своїх службових обов’язків у сфері місцевого самоврядування.

- загальні, конкретні та практичні проблеми в галузі  земельних відносин.

- етику та культуру ділового спілкування.

- основні вимоги до діловодства та забезпечення схоронності документів сільської ради та її виконавчого комітету.

- основи використання сучасної комп’ютерної техніки.

- правила та норми охорони праці.

- досконало володіти державною мовою.

 

2. Завдання та обов’язки

 

- бере участь у створенні умов для рівноправного розвитку різних форм власності на землю.

- бере участь у реалізації державних програм раціонального використання та охорони земель, поліпшення навколишнього природного середовища.

- готує і подає на розгляд сільської ради пропозиції щодо удосконалення з питань регулювання земельних відносин.

- бере участь у підготовці проектів рішень щодо:

встановлення ставки земельного податку;

передачі земельних ділянок у власність громадянам та юридичним особам;

надання земельних ділянок у власність або тимчасове користування із земель комунальної власності селищної ради відповідно до Земельного кодексу України;

викупу земельних ділянок для суспільних потреб сільської ради.

- за дорученням селищного голови,  начальника відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки Вишнівської сільської інформує населення громади щодо вилучення (викупу) надання земельних ділянок.                                                                                                      - подає списки землевласників, землекористувачів до податкових органів на оподаткування                                                                                                          

-здійснює контроль за сплатою земельного податку,  орендної плати фізичними та юридичними особами.                                                                                                                                                               

- здійснює контроль за використанням та охороною земель, додержанням землевласниками та землекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до цільового призначення та умов надання;

- здійснює на території с.Вишнів, с.Коцюри, с.Бабаці. с.Римачі, с.Бережці сільської ради моніторинг земель;

- бере участь у складанні планово-картографічних матеріалів для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та проведення робіт з охорони земель;

- надає довідки фізичним та юридичними особам про наявність земельних ділянок та їх розмір і інші довідки передбачені чинним законодавством України, несе відповідальність за їх зміст і форму;

- вносить сільському голові, начальнику  відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки та раді пропозиції щодо покращення організації робіт, пов’язаних з регулюванням земельних відносин на території ради;

- здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього сільською радою завдань;

- несе відповідальність за зберігання в належному стані та використання в практичній роботі картографічних матеріалів  сіл;

- бере участь у роботі постійної депутатської комісії;

- веде книгу обліку земель – земельно-кадастрову книгу, погосподарську книгу розділ земля;

 

- готує матеріали для оформлення договорів на право тимчасового користування землею комунальної власності  сіл, в тому числі на умовах оренди;

- веде звітність, надає інформацію щодо тимчасового користування землею комунальної власності , в тому числі на умовах оренди;

- надає необхідну інформацію для нарахування плати за землю при укладенні договорів оренди, а також для корегування орендної плати відповідно до змін нормативно-грошової оцінки земельної ділянки;

- приймає участь в підготовці проектів договорів оренди землі, що укладаються між зацікавленими особами та Вишнівською сільською радою, перевіряє зміст проектів договорів оренди землі на відповідність вимогам норм чинного земельного законодавства України; стежить за виконанням заходів з охорони земель, збереження та покращення їх природних властивостей;

- в межах передбаченої компетенції здійснює ведення земельно-кадастрової документації в розрізі землекористувачів та власників земельних ділянок на території с.Вишнів, с.Коцюри, с.Бабаці. с.Римачі, с.Бережці сільської ради;

- проводить облік кількості земель за прийнятими відповідними рішеннями ради;

- сприяє проведенню робіт з обліку якості земель, бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, кадастрового зонування, кадастрових зйомок, грошової оцінки земельних ділянок, державної реєстрації земельних ділянок;

- здійснює узагальнення звітів щодо власників землі і землекористувачів, та змін, що відбулися у складі земель, які знаходяться у власності або користуванні, в тому числі на умовах оренди;

- у складі відповідних комісій здійснює розгляд земельних спорів у межах  сіл стосовно меж земельних ділянок, які перебувають у власності або користуванні громадян, та з приводу додержання громадянами правил добросусідства, вносить пропозиції щодо можливих варіантів вирішення земельного спору, надає відповідну методичну допомогу спеціалістам ради в частині дотримання порядку розгляду земельного спору, встановленого главою 25 Земельного кодексу України;

- вживає заходів щодо усунення порушень норм чинного земельного законодавства України на території  Вишнівської сільської ради, оперативно інформує (в день виявлення) про будь-які випадки порушення земельного законодавства на території  сіл Вишнівської сільської ради  виконавчий комітет, сільського голову, начальника відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки Вишнівської сільської;

- аналізує дотримання землевласниками та землекористувачами стану раціонального та ефективного використання земель, узагальнює інформацію про наявність обтяжень та обмежень прав на конкретні земельні ділянки та наявні земельні сервітути;

- здійснює моніторинг стану використання земель відповідної ради, с.Вишнів, с.Коцюри, с.Бабаці. с.Римачі, с.Бережці шляхом обстеження (в натурі) на місцевості земельних ділянок, не рідше одного разу на квартал. За результатами проведеного моніторингу вносить відповідні пропозиції до виконавчого комітету ради з приводу покращення стану використання земель та усунення виявлених порушень;

- за дорученням сільського голови, начальника відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки Вишнівської сільської розглядає звернення фізичних та юридичних осіб із земельних питань і готує проекти відповідей згідно з вимогами Закону України "Про звернення громадян";

- вносить сільському голові, начальнику відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки Вишнівської сільської пропозиції щодо покращення організації робіт, пов'язаних з регулюванням земельних відносин на території ради;

- здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», або за дорученням селищного голови чи селищної ради у межах компетенції вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю сільської ради та її органів.

 

3. Спеціаліст  ІІ категорії-землевпорядник має право:

 

- брати участь у перевірках щодо додержання вимог земельного законодавства;

- вносити на розгляд сесій селищної ради подання про зупинення рішень, їх дій або бездіяльності з питань регулювання відносин, що суперечать законодавству, пропозиції про припинення права власності або права користування землею комунальної власності у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також про вжиття заходів щодо поліпшення якості земель.

- одержувати від місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

- вносити пропозиції Сільському голові щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення промислового, цивільного та інших видів будівництва, освоєння земельних ділянок, проведення георозвідувальних, пошукових агротехнічних та інших робіт, які проводяться з порушенням законодавства або можуть негативно впливати на стан земельних ресурсів.

-  брати участь в нарадах, на яких розглядаються питання, що відноситься до його компетенції.

 

4. Спеціаліст  ІІ категорії-землевпорядник несе відповідальність:

 

- за неякісне та несвоєчасне виконання розпорядчих та інструктивних документів, які є обов’язковими відповідно до регламентів сільськоої ради та її виконавчого комітету.

- за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України.

- за правопорушення, вчинені у процесі здійснення своєї діяльності, у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

- за нанесені матеріальні збитки – у межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 

 

Начальник відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки.

  А.І.Дитина.

 

З посадовою Інструкцією ознайомлений

Спеціаліст ІІ категорії землевпорядник.

«    » _______________2018 р.                    ______________         С.Ф. Сахарук.

 

 

                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

                                                                        №64-а від 28 березня 2018 року

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Спеціаліста – ІІ категорії  відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки

Здрока Миколи Григоровича

 

1.Загальні положення

 

Спеціаліст – ІІ категорії є службовою особою Відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки Вишнівської сільської ради, призначається на посаду сільським головою на конкурсній основі у встановленому законом порядку.

Кваліфікаційні вимоги : вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Спеціаліст – ІІ категорії   безпосередньо підпорядкований сільському голові, начальнику відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки Вишнівської сільської ради.

Спеціаліст – ІІ категорії  повинен знати:

- основні Закони та нормативні акти України, які стосуються роботи місцевих органів влади у сфері земельних відносин, уміти застосувати норми чинного земельного законодавства та основні нормативно-правові акти, що регулюють земельні відносини, добре володіти питаннями державної політики в цій галузі.

- загальнотеоретичні основи діяльності та правничих дисциплін в обсязі, необхідному для бездоганного виконання своїх службових обов’язків у сфері місцевого самоврядування.

- загальні, конкретні та практичні проблеми в галузі  земельних відносин.

- етику та культуру ділового спілкування.

- основні вимоги до діловодства та забезпечення схоронності документів сільської ради та її виконавчого комітету.

- основи використання сучасної комп’ютерної техніки.

- правила та норми охорони праці.

- досконало володіти державною мовою.

 

2. Завдання та обов’язки

 

- бере участь у створенні умов для рівноправного розвитку різних форм власності на землю.

- бере участь у реалізації державних програм раціонального використання та охорони земель, поліпшення навколишнього природного середовища.

- готує і подає на розгляд сільської ради пропозиції щодо удосконалення з питань регулювання земельних відносин.

- бере участь у підготовці проектів рішень щодо:

встановлення ставки земельного податку;

передачі земельних ділянок у власність громадянам та юридичним особам;

надання земельних ділянок у власність або тимчасове користування із земель комунальної власності селищної ради відповідно до  Земельного кодексу України;

викупу земельних ділянок для суспільних потреб сільської ради.

- за дорученням селищного голови,    начальника відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки Вишнівської сільської інформує населення громади щодо вилучення (викупу) надання земельних ділянок.                                                                                                      - подає списки землевласників, землекористувачів до податкових органів на оподаткування                                                                                                         

-здійснює контроль за сплатою земельного податку,  орендної плати фізичними та юридичними особами.                                                                                                                                                               

- здійснює контроль за використанням та охороною земель, додержанням землевласниками та землекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до цільового призначення та умов надання;

- здійснює на території с.Олеськ, Глинянка, Мосир, Ладинь, Пустинка. сільської ради моніторинг земель;

- бере участь у складанні планово-картографічних матеріалів для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та проведення робіт з охорони земель;

- надає довідки фізичним та юридичними особам про наявність земельних ділянок та їх розмір і інші довідки передбачені чинним законодавством України, несе відповідальність за їх зміст і форму;

- вносить сільському голові, начальнику   відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки та раді пропозиції щодо покращення організації робіт, пов’язаних з регулюванням земельних відносин на території ради;

- здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього сільською радою завдань;

- несе відповідальність за зберігання в належному стані та використання в практичній роботі картографічних матеріалів   сіл та сільської ради;

- бере участь у роботі постійної депутатської комісії;

- веде книгу обліку земель – земельно-кадастрову книгу, погосподарську книгу розділ земля;

 

- готує матеріали для оформлення договорів на право тимчасового користування землею комунальної власності   сіл, в тому числі на умовах оренди;

- веде звітність, надає інформацію щодо тимчасового користування землею комунальної власності   в тому числі на умовах оренди;

- надає необхідну інформацію для нарахування плати за землю при укладенні договорів оренди, а також для корегування орендної плати відповідно до змін нормативно-грошової оцінки земельної ділянки;

- приймає участь в підготовці проектів договорів оренди землі, що укладаються між зацікавленими особами та Вишнівською сільською радою, перевіряє зміст проектів договорів оренди землі на відповідність вимогам норм чинного земельного законодавства України; стежить за виконанням заходів з охорони земель, збереження та покращення їх природних властивостей;

- в межах передбаченої компетенції здійснює ведення земельно-кадастрової документації в розрізі землекористувачів та власників земельних ділянок на території с. Олеськ с. Глинянка с. Мосир с. Ладинь, Пустинка.сільської ради;

- проводить облік кількості земель за прийнятими відповідними рішеннями ради;

- сприяє проведенню робіт з обліку якості земель, бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, кадастрового зонування, кадастрових зйомок, грошової оцінки земельних ділянок, державної реєстрації земельних ділянок;

- здійснює узагальнення звітів щодо власників землі і землекористувачів, та змін, що відбулися у складі земель, які знаходяться у власності або користуванні, в тому числі на умовах оренди;

- у складі відповідних комісій здійснює розгляд земельних спорів у межах   сіл стосовно меж земельних ділянок, які перебувають у власності або користуванні громадян, та з приводу додержання громадянами правил добросусідства, вносить пропозиції щодо можливих варіантів вирішення земельного спору, надає відповідну методичну допомогу спеціалістам ради в частині дотримання порядку розгляду земельного спору, встановленого главою 25 Земельного кодексу України;

- вживає заходів щодо усунення порушень норм чинного земельного законодавства України на території   Вишнівської сільської ради, оперативно інформує (в день виявлення) про будь-які випадки порушення земельного законодавства на території   сіл Вишнівської сільської ради  виконавчий комітет, Сільського голову, начальника відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки Вишнівської сільської;

- аналізує дотримання землевласниками та землекористувачами стану раціонального та ефективного використання земель, узагальнює інформацію про наявність обтяжень та обмежень прав на конкретні земельні ділянки та наявні земельні сервітути;

- здійснює моніторинг стану використання земель відповідної ради, с.Олськ, с.Глинянка. с.Мосир. с.Ладинь, Пустинка шляхом обстеження (в натурі) на місцевості земельних ділянок, не рідше одного разу на квартал. За результатами проведеного моніторингу вносить відповідні пропозиції до виконавчого комітету ради з приводу покращення стану використання земель та усунення виявлених порушень;

- за дорученням Сільського голови, начальника відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки Вишнівської сільської розглядає звернення фізичних та юридичних осіб із земельних питань і готує проекти відповідей згідно з вимогами Закону України "Про звернення громадян";

- вносить сільському голові, начальнику відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки Вишнівської сільської пропозиції щодо покращення організації робіт, пов'язаних з регулюванням земельних відносин на території ради;

- здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», або за дорученням селищного голови чи селищної ради у межах компетенції вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю сільської ради та її органів.

 

3. Спеціаліст ІІ категорії  має право:

 

- брати участь у перевірках щодо додержання вимог земельного законодавства;

- вносити на розгляд сесій селищної ради подання про зупинення рішень, їх дій або бездіяльності з питань регулювання відносин, що суперечать законодавству, пропозиції про припинення права власності або права користування землею комунальної власності у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також про вжиття заходів щодо поліпшення якості земель.

- одержувати від місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

- вносити пропозиції Сільському голові щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення промислового, цивільного та інших видів будівництва, освоєння земельних ділянок, проведення георозвідувальних, пошукових агротехнічних та інших робіт, які проводяться з порушенням законодавства або можуть негативно впливати на стан земельних ресурсів.

-  брати участь в нарадах, на яких розглядаються питання, що відноситься до його компетенції.

 

4. Спеціаліст – ІІ категорії  несе відповідальність:

 

- за неякісне та несвоєчасне виконання розпорядчих та інструктивних документів, які є обов’язковими відповідно до регламентів сільськоої ради та її виконавчого комітету.

- за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у   межах, визначених чинним законодавством України.

- за правопорушення, вчинені у процесі здійснення своєї діяльності, у  межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

- за нанесені матеріальні збитки – у  межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 

 

Начальник відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки.

  А.І.Дитина.

 

З посадовою Інструкцією ознайомлений

Спеціаліст – ІІ категорії

«    » _______________2018 р.                    ______________             Здрок М.Г.

 

                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

                                                                        №64-а від 28 березня 2018 року

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Спеціаліста   Відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки

Бородчука Віктора Анатолійовича

                                

1.Загальні положення

 

Спеціаліст є службовою особою Відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки Вишнівської сільської ради, призначається на посаду сільським головою на конкурсній основі у встановленому законом порядку.

Кваліфікаційні вимоги : вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Спеціаліст   безпосередньо підпорядкований сільському голові, начальнику відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки Вишнівської сільської ради.

Спеціаліст  повинен знати:

- основні Закони та нормативні акти України, які стосуються роботи місцевих органів влади у сфері земельних відносин, уміти застосувати норми чинного земельного законодавства та основні нормативно-правові акти, що регулюють земельні відносини, добре володіти питаннями державної політики в цій галузі.

- загальнотеоретичні основи діяльності та правничих дисциплін в обсязі, необхідному для бездоганного виконання своїх службових обов’язків у сфері місцевого самоврядування.

- загальні, конкретні та практичні проблеми в галузі  земельних відносин.

- етику та культуру ділового спілкування.

- основні вимоги до діловодства та забезпечення схоронності документів сільської ради та її виконавчого комітету.

- основи використання сучасної комп’ютерної техніки.

- правила та норми охорони праці.

- досконало володіти державною мовою.

 

2. Завдання та обов’язки

 

- бере участь у створенні умов для рівноправного розвитку різних форм власності на землю.

- бере участь у реалізації державних програм раціонального використання та охорони земель, поліпшення навколишнього природного середовища.

- готує і подає на розгляд сільської ради пропозиції щодо удосконалення з питань регулювання земельних відносин.

- бере участь у підготовці проектів рішень щодо:

встановлення ставки земельного податку;

передачі земельних ділянок у власність громадянам та юридичним особам;

надання земельних ділянок у власність або тимчасове користування із земель комунальної власності селищної ради відповідно до Земельного кодексу України;

викупу земельних ділянок для суспільних потреб сільської ради.

- за дорученням селищного голови,  начальника відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки Вишнівської сільської інформує населення громади щодо вилучення (викупу) надання земельних ділянок.                                                                                                      - подає списки землевласників, землекористувачів до податкових органів на оподаткування                                                                                                          

-здійснює контроль за сплатою земельного податку,  орендної плати фізичними та юридичними особами.                                                                                                                                                               

- здійснює контроль за використанням та охороною земель, додержанням землевласниками та землекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до цільового призначення та умов надання;

- здійснює на території с.Радехів, с. Вижгів, с. Чмикос сільської ради моніторинг земель;

- бере участь у складанні планово-картографічних матеріалів для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та проведення робіт з охорони земель;

- надає довідки фізичним та юридичними особам про наявність земельних ділянок та їх розмір і інші довідки передбачені чинним законодавством України, несе відповідальність за їх зміст і форму;

- вносить сільському голові, начальнику  відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки та раді пропозиції щодо покращення організації робіт, пов’язаних з регулюванням земельних відносин на території ради;

- здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього сільською радою завдань;

- несе відповідальність за зберігання в належному стані та використання в практичній роботі картографічних матеріалів  сіл;

- бере участь у роботі постійної депутатської комісії;

- веде книгу обліку земель – земельно-кадастрову книгу, погосподарську книгу розділ земля;

 

- готує матеріали для оформлення договорів на право тимчасового користування землею комунальної власності  сіл, в тому числі на умовах оренди;

- веде звітність, надає інформацію щодо тимчасового користування землею комунальної власності , в тому числі на умовах оренди;

- надає необхідну інформацію для нарахування плати за землю при укладенні договорів оренди, а також для корегування орендної плати відповідно до змін нормативно-грошової оцінки земельної ділянки;

- приймає участь в підготовці проектів договорів оренди землі, що укладаються між зацікавленими особами та Вишнівською сільською радою, перевіряє зміст проектів договорів оренди землі на відповідність вимогам норм чинного земельного законодавства України; стежить за виконанням заходів з охорони земель, збереження та покращення їх природних властивостей;

- в межах передбаченої компетенції здійснює ведення земельно-кадастрової документації в розрізі землекористувачів та власників земельних ділянок на території с.Радехів, с. Вижгів, с. Чмикос  сільської ради;

- проводить облік кількості земель за прийнятими відповідними рішеннями ради;

- сприяє проведенню робіт з обліку якості земель, бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, кадастрового зонування, кадастрових зйомок, грошової оцінки земельних ділянок, державної реєстрації земельних ділянок;

- здійснює узагальнення звітів щодо власників землі і землекористувачів, та змін, що відбулися у складі земель, які знаходяться у власності або користуванні, в тому числі на умовах оренди;

- у складі відповідних комісій здійснює розгляд земельних спорів у межах  сіл стосовно меж земельних ділянок, які перебувають у власності або користуванні громадян, та з приводу додержання громадянами правил добросусідства, вносить пропозиції щодо можливих варіантів вирішення земельного спору, надає відповідну методичну допомогу спеціалістам ради в частині дотримання порядку розгляду земельного спору, встановленого главою 25 Земельного кодексу України;

- вживає заходів щодо усунення порушень норм чинного земельного законодавства України на території  Вишнівської сільської ради, оперативно інформує (в день виявлення) про будь-які випадки порушення земельного законодавства на території  сіл Вишнівської сільської ради  виконавчий комітет, сільського голову, начальника відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки Вишнівської сільської;

- аналізує дотримання землевласниками та землекористувачами стану раціонального та ефективного використання земель, узагальнює інформацію про наявність обтяжень та обмежень прав на конкретні земельні ділянки та наявні земельні сервітути;

- здійснює моніторинг стану використання земель відповідної ради, с.Радехів, с. Вижгів,                     с. Чмикос шляхом обстеження (в натурі) на місцевості земельних ділянок, не рідше одного разу на квартал. За результатами проведеного моніторингу вносить відповідні пропозиції до виконавчого комітету ради з приводу покращення стану використання земель та усунення виявлених порушень;

- за дорученням сільського голови, начальника відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки Вишнівської сільської розглядає звернення фізичних та юридичних осіб із земельних питань і готує проекти відповідей згідно з вимогами Закону України "Про звернення громадян";

- вносить сільському голові, начальнику відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки Вишнівської сільської пропозиції щодо покращення організації робіт, пов'язаних з регулюванням земельних відносин на території ради;

- здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», або за дорученням селищного голови чи селищної ради у межах компетенції вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю сільської ради та її органів.

 

3. Спеціаліст   має право:

 

- брати участь у перевірках щодо додержання вимог земельного законодавства;

- вносити на розгляд сесій селищної ради подання про зупинення рішень, їх дій або бездіяльності з питань регулювання відносин, що суперечать законодавству, пропозиції про припинення права власності або права користування землею комунальної власності у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також про вжиття заходів щодо поліпшення якості земель.

- одержувати від місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

- вносити пропозиції сільському голові щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення промислового, цивільного та інших видів будівництва, освоєння земельних ділянок, проведення георозвідувальних, пошукових агротехнічних та інших робіт, які проводяться з порушенням законодавства або можуть негативно впливати на стан земельних ресурсів.

-  брати участь в нарадах, на яких розглядаються питання, що відноситься до його компетенції.

 

4. Спеціаліст   несе відповідальність:

 

- за неякісне та несвоєчасне виконання розпорядчих та інструктивних документів, які є обов’язковими відповідно до регламентів сільськоої ради та її виконавчого комітету.

- за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України.

- за правопорушення, вчинені у процесі здійснення своєї діяльності, у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

- за нанесені матеріальні збитки – у межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 

 

Начальник відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки.

  А.І.Дитина.

 

З посадовою Інструкцією ознайомлений

Спеціаліст

«    » _______________2018 р.                    ___________              В.А.Бородчук

                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

                                                                        №64-а від 28 березня 2018 року

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Спеціаліста   Відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки

Кец Віктора Павловича

                                

1.Загальні положення

 

Спеціаліст є службовою особою Відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки Вишнівської сільської ради, призначається на посаду сільським головою на конкурсній основі у встановленому законом порядку.

Кваліфікаційні вимоги : вища середня спеціальна відповідного професійного спрямування.

Спеціаліст   безпосередньо підпорядкований сільському голові, начальнику відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки Вишнівської сільської ради.

Спеціаліст  повинен знати:

- основні Закони та нормативні акти України, які стосуються роботи місцевих органів влади у сфері земельних відносин, уміти застосувати норми чинного земельного законодавства та основні нормативно-правові акти, що регулюють земельні відносини, добре володіти питаннями державної політики в цій галузі.

- загальнотеоретичні основи діяльності та правничих дисциплін в обсязі, необхідному для бездоганного виконання своїх службових обов’язків у сфері місцевого самоврядування.

- загальні, конкретні та практичні проблеми в галузі  земельних відносин.

- етику та культуру ділового спілкування.

- основні вимоги до діловодства та забезпечення схоронності документів сільської ради та її виконавчого комітету.

- основи використання сучасної комп’ютерної техніки.

- правила та норми охорони праці.

- досконало володіти державною мовою.

 

2. Завдання та обов’язки

 

- бере участь у створенні умов для рівноправного розвитку різних форм власності на землю.

- бере участь у реалізації державних програм раціонального використання та охорони земель, поліпшення навколишнього природного середовища.

- готує і подає на розгляд сільської ради пропозиції щодо удосконалення з питань регулювання земельних відносин.

- бере участь у підготовці проектів рішень щодо:

встановлення ставки земельного податку;

передачі земельних ділянок у власність громадянам та юридичним особам;

надання земельних ділянок у власність або тимчасове користування із земель комунальної власності селищної ради відповідно до Земельного кодексу України;

викупу земельних ділянок для суспільних потреб сільської ради.

- за дорученням селищного голови,  начальника відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки Вишнівської сільської інформує населення громади щодо вилучення (викупу) надання земельних ділянок.                                                                                                      - подає списки землевласників, землекористувачів до податкових органів на оподаткування                                                                                                         

-здійснює контроль за сплатою земельного податку,  орендної плати фізичними та юридичними особами.                                                                                                                                                              

- здійснює контроль за використанням та охороною земель, додержанням землевласниками та землекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до цільового призначення та умов надання;

- здійснює на території с.Штунь, с. Замлиння, с. Висоцьк, с. Терехи, с. Приріччя. сільської ради моніторинг земель;

- бере участь у складанні планово-картографічних матеріалів для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та проведення робіт з охорони земель;

- надає довідки фізичним та юридичними особам про наявність земельних ділянок та їх розмір і інші довідки передбачені чинним законодавством України, несе відповідальність за їх зміст і форму;

- вносить сільському голові, начальнику  відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки та раді пропозиції щодо покращення організації робіт, пов’язаних з регулюванням земельних відносин на території ради;

- здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього сільською радою завдань;

- несе відповідальність за зберігання в належному стані та використання в практичній роботі картографічних матеріалів  сіл;

- бере участь у роботі постійної депутатської комісії;

- веде книгу обліку земель – земельно-кадастрову книгу, погосподарську книгу розділ земля;

 

- готує матеріали для оформлення договорів на право тимчасового користування землею комунальної власності  сіл, в тому числі на умовах оренди;

- веде звітність, надає інформацію щодо тимчасового користування землею комунальної власності , в тому числі на умовах оренди;

- надає необхідну інформацію для нарахування плати за землю при укладенні договорів оренди, а також для корегування орендної плати відповідно до змін нормативно-грошової оцінки земельної ділянки;

- приймає участь в підготовці проектів договорів оренди землі, що укладаються між зацікавленими особами та Вишнівською сільською радою, перевіряє зміст проектів договорів оренди землі на відповідність вимогам норм чинного земельного законодавства України; стежить за виконанням заходів з охорони земель, збереження та покращення їх природних властивостей;

- в межах передбаченої компетенції здійснює ведення земельно-кадастрової документації в розрізі землекористувачів та власників земельних ділянок на території с.Штунь,                         с. Замлиння, с. Висоцьк, с. Терехи, с. Приріччя сільської ради;

- проводить облік кількості земель за прийнятими відповідними рішеннями ради;

- сприяє проведенню робіт з обліку якості земель, бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, кадастрового зонування, кадастрових зйомок, грошової оцінки земельних ділянок, державної реєстрації земельних ділянок;

- здійснює узагальнення звітів щодо власників землі і землекористувачів, та змін, що відбулися у складі земель, які знаходяться у власності або користуванні, в тому числі на умовах оренди;

- у складі відповідних комісій здійснює розгляд земельних спорів у межах  сіл стосовно меж земельних ділянок, які перебувають у власності або користуванні громадян, та з приводу додержання громадянами правил добросусідства, вносить пропозиції щодо можливих варіантів вирішення земельного спору, надає відповідну методичну допомогу спеціалістам ради в частині дотримання порядку розгляду земельного спору, встановленого главою 25 Земельного кодексу України;

- вживає заходів щодо усунення порушень норм чинного земельного законодавства України на території  Вишнівської сільської ради, оперативно інформує (в день виявлення) про будь-які випадки порушення земельного законодавства на території  сіл Вишнівської сільської ради  виконавчий комітет, сільського голову, начальника відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки Вишнівської сільської;

- аналізує дотримання землевласниками та землекористувачами стану раціонального та ефективного використання земель, узагальнює інформацію про наявність обтяжень та обмежень прав на конкретні земельні ділянки та наявні земельні сервітути;

- здійснює моніторинг стану використання земель відповідної ради, с.Штунь, с. Замлиння, с. Висоцьк, с. Терехи, с. Приріччя шляхом обстеження (в натурі) на місцевості земельних ділянок, не рідше одного разу на квартал. За результатами проведеного моніторингу вносить відповідні пропозиції до виконавчого комітету ради з приводу покращення стану використання земель та усунення виявлених порушень;

- за дорученням сільського голови, начальника відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки Вишнівської сільської розглядає звернення фізичних та юридичних осіб із земельних питань і готує проекти відповідей згідно з вимогами Закону України "Про звернення громадян";

- вносить сільському голові, начальнику відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки Вишнівської сільської пропозиції щодо покращення організації робіт, пов'язаних з регулюванням земельних відносин на території ради;

- здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», або за дорученням селищного голови чи селищної ради у межах компетенції вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю сільської ради та її органів.

 

3. Спеціаліст   має право:

 

- брати участь у перевірках щодо додержання вимог земельного законодавства;

- вносити на розгляд сесій селищної ради подання про зупинення рішень, їх дій або бездіяльності з питань регулювання відносин, що суперечать законодавству, пропозиції про припинення права власності або права користування землею комунальної власності у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також про вжиття заходів щодо поліпшення якості земель.

- одержувати від місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

- вносити пропозиції сільському голові щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення промислового, цивільного та інших видів будівництва, освоєння земельних ділянок, проведення георозвідувальних, пошукових агротехнічних та інших робіт, які проводяться з порушенням законодавства або можуть негативно впливати на стан земельних ресурсів.

-  брати участь в нарадах, на яких розглядаються питання, що відноситься до його компетенції.

 

4. Спеціаліст   несе відповідальність:

 

- за неякісне та несвоєчасне виконання розпорядчих та інструктивних документів, які є обов’язковими відповідно до регламентів сільськоої ради та її виконавчого комітету.

- за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України.

- за правопорушення, вчинені у процесі здійснення своєї діяльності, у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

- за нанесені матеріальні збитки – у межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 

 

Начальник відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки.

  А.І.Дитина.

 

З посадовою Інструкцією ознайомлений

Спеціаліст

«    » _______________2018 р.                    ______________           Кец В.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь