Вишнівська сільська рада об’єднана територіальна громада

Волинська область, Ковельський район

Посадові інструкції працівників відділу

                                                                

  ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

                                                                        №64-а від 28 березня 2018 року

 

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

 

заступника сільського голови – начальника гуманітарного відділу

Вишнівської сільської ради Стрільчука В.І.

 

 

               Заступник сільського голови-начальник відділу гуманітарної політики є посадовою особою Вишнівської сільської ради, призначається на посаду розпорядженням сільського голови за результатами конкурсу чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України. Звільняється з посади розпорядженням сільського голови згідно чинного законодавства. Підпорядкований сільському голові Вишнівської сільської ради. Координує роботу заступника сільського голови – начальника гуманітарного відділу перший заступник сільського голови.

 

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю гуманітарного відділу Вишнівської сільської ради, розподіляє обов'язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених відділ завдань, відповідно до рішення виконавчого комітету Вишнівської сільської ради №   від 2018     року «Про розподіл обов’язків між сільським головою, секретарем сільської ради, першим заступником сільського голови, заступником сільського голови». У межах своєї компетенції видає доручення, організовує підготовку проектів рішень сільського голови, виконавчого комітету  ради, контролює їх виконання. Вносить сільському голові пропозиції щодо структури відділу. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників відділу. В межах визначеної компетенції забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до відділу. У межах компетенції разом із фахівцями відповідних відділів виконавчого комітету ради забезпечує виконання доручень сільського голови , здійснює підготовку проектів поточних та перспективних планів роботи відділу. Проводить аналіз та узагальнення матеріалів про хід виконання організаційно-розпорядчих документів для керівництва виконавчого комітету ради. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань у відповідній сфері управління. У процесі виконання завдань, покладених на відділ, забезпечує співробітництво з  виконавчим комітетом ради, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Забезпечує роботу з ведення діловодства в відділі. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також підготовку за результатами їх розгляду проектів відповідних рішень.  Контролює стан трудової та виконавської дисципліни у відділі. Інформує сільського голову та Вишнівську сільську раду про стан виконання повноважень, покладених на відділ. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності відділу та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг. У разі тимчасової відсутності працівника відділу визначає інших працівників відділу, відповідальних за їх виконання.

     Здійснює загальне керівництво в галузі освіти Вишнівської сільської ради.

Контролює здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів. Сприяє діяльності закладів дошкільної   освіти.

     Готує пропозиції до проектів місцевих, галузевих та регіональних програм поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує її виконання.

 Організовує розробку та подання на розгляд і затвердження соціальних програм з питань молоді, сім'ї та спорту, пропозицій до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм .

 Готує пропозиції щодо визначення потреб у закладах відповідного спрямування та подання пропозицій до виконавчого комітету сільської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб сільської ради.

 Сприяє  діяльності молодіжних та інших громадських організацій і залучення їх у встановленому порядку до розв'язання проблем сім'ї, молоді у межах сільської ради

 

 Бере  участь у організації, проведенні конкурсів, тендерів з питань, що відносяться до компетенції відділу. Ініціює створення при раді та забезпечує роботу постійнодіючих робочих комісій з питань координації дій щодо    попередження насильства у сім'ї,
 створення банку даних сімей, де існують випадки вчинення насильства у сім'ї або виникає реальна загроза його вчинення.

       Організовує участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи зі сім'ями, дітьми і молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації;

      Координує у межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, виконання відповідних програм, сприяння збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів.

 Організовує участь  у проведенні олімпіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді, сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності.

Вживає у межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді.

 Здійснює заходи з метою залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.

Сприяє створенню умов для розвитку професійного музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і самодіяльної творчості, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяння формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, заохочення розвитку сучасних культурних практик.

Здійснює управління комунальними закладами культури і туризму.

Надає організаційно-методичну допомогу закладам, підприємствам і організаціям культурно-мистецької сфери.

Координує та  забезпечує організаційно-практичне, консультативне керівництво роботою підпорядкованих установ і закладів культури та мистецтва.

           Бере участь в організації та проведенні міжнародних, всеукраїнських, регіональних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів народної творчості, інших культурно-мистецьких заходів.

Сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів освіти,  культури та мистецтва.

Сприяє діяльності мистецьких об’єднань, творчих спілок, національно-культурних товариств, інших громадських організацій мистецького спрямування.

Подає у встановленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери нагородами, застосування згідно з законодавством інших форм морального і матеріального заохочення працівників за досягнення у творчій, педагогічній та культурно-освітній діяльності.

Сприяє забезпеченню соціального захисту працівників закладів, підприємств і організацій та населення Вишнівської сільської ради. Виконує інші завдання,що передбачені рішеннями сільської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови.

Має право.

 Отримувати необхідну для аналізу інформацію від виконавців про стан виконання розпорядчих документів, доручень. За дорученням голови сільської ради представляти раду в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції. В межах своїх повноважень та на виконання завдань відділу видавати доручення, організовувати та контролювати їх виконання. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підвідомчих підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ ради завдань. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками відділу посадових обов'язків. Вносити на розгляд сільського голови пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу ради та служби в органах місцевого самоврядування.

 

Повинен знати.

 Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції" та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; засади зовнішньоекономічної політики України, основи регіонального управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у виконавчому комітеті Вишнівської ради , основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері; державну мову.

 

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем  магістр або спеціаліст відповідного фаху. Стаж роботи – 3 роки.

 

Сільський голова                                                                 В.С. Сущик

 

Ознайомлений

___________________

___________________                                                               

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

                                                                        №64-а від 28 березня 2018 року

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

                                                                                                                 

 

Марцинішина Антона Борисовича

головного спеціаліста гуманітарного відділу

 

І. Загальні положення

 

 1. Головний спеціаліст гуманітарного відділу Вишнівської сільської ради є посадовою особою Вишнівської сільської ради, призначається на посаду розпорядженням сільського голови за результатами конкурсу чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України. Звільняється з посади розпорядженням сільського голови згідно чинного законодавства.
 2. Основною метою діяльності головного спеціаліста гуманітарного відділу Вишнівської сільської ради є забезпечення покладених на відділ завдань щодо реалізації  державної політики в галузі освіти; аналіз стану освіти; організація виконання програми розвитку освіти;  забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та  захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, політики з питань фізичної культури і спорту, спрямованої на розвиток фізичної культури та спорту, сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні, забезпечення пропаганди здорового способу життя.
 3. На посаду головного спеціаліста гуманітарного відділу Вишнівської сільської ради призначається  особа з  повною вищою педагогічною освітою за освітньо-кваліфікаційним  рівнем спеціаліста, магістра.
 4. Головний спеціаліст гуманітарного відділу Вишнівської сільської ради безпосередньо  підпорядковується  заступнику сільського голови-начальнику гуманітарного відділу Вишнівської сільської ради.
 5. У своїй діяльності головний спеціаліст гуманітарного відділу Вишнівської сільської  ради  керується Конституцією України, законами України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, актами Президента  України і Кабінету Міністрів України, наказами та  іншими нормативно-правовими документами  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України, розпорядженнями голів обласної, міської рад, положенням про гуманітарний відділ Вишнівської сільської ради.

 

 

 

ІІ. Завдання та обов’язки

Головний спеціаліст гуманітарного відділу Вишнівської сільської ради:

 1. Забезпечує:
 • проведення кадрової політики у галузі освіти, оформлення відповідних наказів та інформацій щодо руху педагогічних кадрів, складання статистичної звітністі;
 • підготовку та узагальнення матеріалів, для розгляду начальником гуманітарного відділу для доповідей, промов тощо з питань, що відносяться до  компетенції відділу;
 • підготовку  матеріалів на розгляд голови Вишнівської сільської ради, проектів розпоряджень, матеріалів для районних засобів масової інформації;
 • узагальнення інформаційних матеріалів для голови Вишнівської  сільської ради, управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації відповідно до встановлених термінів;
 • забезпечує підготовку та узагальнення матеріалів засідань колегії гуманітарного відділу Вишнівської сільської ради;
 • підготовку матеріалів для  нагородження відзнаками районної державної адміністрації, районної, сільської рад керівників навчальних закладів, їх заступників, педагогічних працівників.
 • контроль  за  технічним станом,  ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;
 1. Здійснює:
 • розробку та складання перспективного  і поточного планування роботи гуманітарного відділу Вишнівської сільської ради;
 • проектів концепцій, комплексних, цільових програм з питань фізичної культури та спорту та контроль за їх виконанням;
 • облік і видачу документів за курс загальноосвітньої школи І-ІІ та  І-ІІІ ст.;
 • контроль за виконанням Інструкції з ведення ділової документації у закладах загальної середньої освіти Вишнівської сільської ради;
 • контроль за  дотриманням законодавства з питань освіти у закладах загальної середньої освіти Вишнівської сільської ради;
 • контроль за дотриманням закладами освіти нормативних вимог щодо ведення шкільної  документації;
 • контроль за організацією і проведенням державної підсумкової атестації у навчальних закладах;
 • контроль за роботою методичних об’єднань вчителів;
 • контроль за організацією індивідуального навчання дітей з вадами розумового та (або) фізичного розвитку, індивідуального навчання та навчання у формі екстернату;
 • контроль за  станом працевлаштування випускників закладах загальної середньої освіти Вишнівської сільської ради;
 1. Сприяє ефективному функціонуванню мережі  закладах загальної середньої та дошкільної освіти;
 2. Відповідає за державну атестацію закладів загальної середньої та дошкільної освіти;
 3. Координує роботу з дітьми пільгових категорій та дітьми з особливими потребами, а також питання соціального захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  
 4. За дорученням керівництва сільської ради, начальника гуманітарного відділу  здійснює розгляд звернень громадян з питань, що відносяться до його компетенції;
 5. Проводить:
 • Навчання, семінари, тренінги із педагогічними працівниками закладів загальної середньої та дошкільної освіти Вишнівської сільської ради.
 1. Бере участь:
 • у оперативних нарадах, семінарах, тренінгах;
 • у підготовці статистичних даних, інформаційно-довідкових матеріалів з питань діяльності відділу;
 • у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
 • у створенні та ліквідації навчальних закладів, відповідно до вимог чинного законодавства;
 • у розробленні сільських програм розвитку освіти.
 1. Відповідає за роботу  Вишнівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», Римачівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», Бережецького НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ», Олеської ЗОШ І-ІІІ ст., Штунської ЗОШ І-ІІІ ст., Радехівської ЗОШ І-ІІ ст., Висоцької ЗОШ І-ІІ ст., Глинянської ЗОШ І ст., Радехівського ДНЗ, Штунського ДНЗ, Олеського ДНЗ.

 

                                                     ІІІ. Права

Головний спеціаліст гуманітарного відділу сільської ради має право:

 • взаємодіяти зі спеціалістами інших  підрозділів Вишнівської сільської ради з питань, що належать до  компетенції відділу;
 • запитувати потрібну інформацію у інших підрозділів, комунальних установ, підприємств та організацій Вишнівської сільської ради з питань, що належать до  компетенції відділу;
 • скликати в установленому порядку наради з питань освіти;
 • вимагати якісного і в повному обсязі виконання працівниками гуманітарного відділу посадових обов’язків;
 • контролювати виконання поставлених завдань працівниками відділу;
 • представляти інтереси гуманітарного відділу Вишнівської сільської ради  в інших  органах виконавчої влади з питань  напряму діяльності відділу;
 • отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи та інші матеріали необхідні для виконання покладених на відділ завдань;
 • за дорученням керівництва сільської ради брати участь у засіданнях виконкомах сільської ради, нарадах, семінарах, що проводяться в райдержадміністрації, бути присутнім на громадських заходах;
 • вносити   заступникові голові, начальнику відділу пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу;
 • контролювати діяльність закладів загальної середньої та дошкільної освіти Вишнівської сільської ради;
 • розглядати звернення громадян з питань, що стосуються роботи відділу;
 • виконувати інші завдання, покладені на нього головою, заступником голови, начальником відділу, що не суперечать законодавству.

 

ІV. Відповідальність

Головний спеціаліст несе відповідальність за:

 • несвоєчасне та неякісне виконання посадових завдань та обов’язків;
 • порушення обмежень, пов’язаних з  прийняттям та проходженням державної служби, правил внутрішньо-трудового  розпорядку згідно з чинним законодавством;
 • порушення  етики поведінки державного службовця, правил внутрішньо-трудового розпорядку, охорони праці.

 

V. Взаємовідносини за посадою

Головний спеціаліст гуманітарного відділу Вишнівської сільської ради:

 • взаємодіє зі структурними підрозділами ради, виконавчим комітетом ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян, громадянами;
 • отримує та надає за відповідними запитами інформацію у терміни, встановлені законодавством;
 • координує свою діяльність з управлінням освіти, науки та молоді  Волинської облдержадміністрації;
 • інформації, довідки, листи, що готує, погоджує з начальником гуманітарного відділу, у разі необхідності погоджує з відповідним заступником голови  сільської ради;
 • викoнyє iншi обов'язки за дорученням голови  сільської ради, заступника голови, начальника гуманітарного відділу;
 • у разі відсутності начальника гуманітарного відділу виконує його обв’язки, відповідно до розпорядження голови.

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений:

головний спеціаліст  гуманітарного відділу

Вишнівської сільської ради                                                       А.Б. Марцинішин

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

                                                                                                                                                            №64-а від 28 березня 2018 року

 

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

                                                                                                                

Остап’юк Наталії Іванівни

провідного спеціаліста гуманітарного відділу

 

1. Загальні положення

 

1.1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність провідного спеціаліста гуманітарного відділу.

1.2Провідний спеціаліст здійснює прийом громадян. Які звертаються за призначенням усіх видів соціальних допомог, компенсаційних виплат, субсидій, одноразової допомоги матерям-героїням, одноразових допомог, надає консультації, здійснює прийом та реєстрацію заяв та документів на призначення всіх видів соціальних допомог, компенсацій субсидій.

1.3. Провідний спеціаліст призначається на посаду та припиняє виконання посадових обов’язків у відповідності до вимог чинного законодавства.

  1.3. Провідний спеціаліст безпосередньо підпорядковується , заступнику сільського голови-начальнику гуманітарного відділу.

  1.4. Провідний спеціаліст у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», законами, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та рішеннями обласної адміністрації, розпорядженнями райдержадміністрації, наказами Міністерствами соціальної політики України, департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації, інструктивними матеріалами, що стосується захисту населення, призначення та виплати всіх видів соціальних допомог, у тому числі:

-державна допомога сім’я з дітьми (Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»);

-допомога малозабезпеченим сім’я (Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»);

-державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»);

-щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розгляду, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним (Закон України «Про психіатричну допомогу» та постанови КМУ. від 02.08.2000 року №1192);

-державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам (Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»);

-допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлення батьківського піклування»);

-субсидії на оплату житла та комунальних послуг (Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витратна оплату житлово-комунальних послуг,  придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року №848, із змінами і доповненнями);

-компенсація непрацюючій особі, що здійсню  догляд за престарілими, або інвалідом І групи (постанова УМУ від 26.07.1996 року №832);

-компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги (порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги затверджений постановою КМУ від 29.04.2004 року №558);

-тимчасова державна  допомога дітям, батьки яких ухиляються від  сплати аліментів, не мають можливості утримувати  дитину або місце проживання їх невідоме (порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, бать яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме затверджений постановою КМУ від 22.02.2006 №189);

-одноразова  винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-Героїня» (постанова КМУ №268 від 28.02.2011 року);

-одноразова грошова допомога особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 року по 21.02.2014 рік (постанова КМУ №324 віл 06.08.2014р.);

-одноразова грошова допомога особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 року по 21.02.2014 рік (постанова КМУ №535 від 29.07.2015р.);

-одноразова грошова допомога особам, які постраждали від торгівлі людьми (постанова КМУ №660 від 25.07.2012р.).

5) Повинен знати: Конституцію України, Закони України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», закони, постанови, інші нормативно-правові акти, які регулюють призначення соціальної допомоги, правила ділового етикету, ділову мову, основи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

6) Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років. 

 

 

 

2. Завдання  та  обовязки та повноваження

 

Провідний спеціаліст:

1) надає консультацію стосовно права конкретної сім’ї чи особи на отримання соціальних допомог, компенсаційних виплат, субсидій, допомогу у заповненні заяви для надання того чи іншу виду допомог;

2) проводить співбесіду з заявником, приймає від нього документи:

- здійснює перевірку правильності заповнення заяви, правильності оформлення та повноти документів, що підтверджують право заявника а відповідні види соціальної допомоги:

-видає заявникові повідомлення (відривний талон) про прийняття заяви та документів;

-несе персональну відповідальність за правильність оформлення прийнятих заяв і документів заявникам;

3) у разі подання заявником не повного комплекту документів надає роз’яснення, які документи повинні бути подані і в який термін, що що підтверджується у відривному талоні;

4) веде журнал реєстрації заяв та документів;

5)формує особові справи;

6) щодня сканує всі прийняті особові справи та надсилає до управління соціального захисту населення Любомльської РДА.

Один раз на тиждень (згідно затвердженого графіка) передає в паперовому вигляді всі прийняті особові справи до управління соціального захисту населення Любомльської РДА. Передача справ супроводжується реєстром;

7) при необхідності проведення обстеження матеріального стану заявника чи перевірці достовірності наданих відомостей комплект документів заявника (особову справу) по реєстру передає державному соціальному інспектору;

8) готує запити довідок до інших підприємств, організацій, необхідних для призначення соціальних виплат, компенсацій, субсидій;

9) приймає участь у семінарах, удосконалює теоретичні знання та практичні навики;

10) виконує інші доручення заступника сільського голови-начальника гуманітарного відділу Вишнівської сільської ради;

11) готує подання необхідної інформації (звітів) до сільської ради та управління соціального захисту населення Любомльської РДА;

12) виконує правила внутрішнього розпорядку.

 

 

3. Права

 

Провідний  спеціаліст відділу  має право:

1)вимагати від керівника створення належних умов працівникам для виконання їх посадових обов’зків;

2) знайомитись з проектами рішень сільського голови, які стосуються його діяльності;

3) повідомляти у межах своєї компетенції безпосередньому керівнику про усі виявлені в процесі діяльності недоліки і вносити  пропозиції що до їх усунення, а також вносити пропозиції щодо удосконалення роботи;

4) у встановленому  порядку запитувати та одержувати від підприємств, установ і організацій необхідні статистичні  та оперативні дані, звіти і інформації з питань, що стосується виконання службових обов’язків;

 

 

4. Відповідальність

 

Провідний спеціаліст несе відповідальність за:

 1. неналежне виконання чи невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених цією інструкцією;
 2. порушення внутрішнього розпорядку.

 

                                                          5.Взаємодія

            Провідний спеціаліст взаємодіє з усіма підрозділами управління соціального захисту населення Любомльської РДА та її працівниками, працівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, працівниками всіх ОТГ району, інтернатними установами району (області).

 

 

 

З інструкцією ознайомлена:

Провідний спеціаліст                                                              Н.І.Остап’юк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

                                                                        №64-а від 28 березня 2018 року

 

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

фахівця із соціальної роботи

РЯПИЧ НАТАЛІЇ ІВАНІВНИ

1. Загальні положення

 

          1.1. Фахівець соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді здійснює професійну діяльність з надання соціальних послуг сім'ям з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, сім'ям опікунів, ям, дитячим будинкам сімейного типу,¢піклувальників, прийомним сім вразливими категоріями дітей, в тому числі, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їх числа, особам, які повертаються з місць позбавлення волі та їх оточенню.

         1.2. Фахівець - це особа, яка має повну вищу освіту за освітньо- кваліфікаційним рівнем, бакалавр за спеціальностями "Соціальна робота", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Соціологія", або за іншими напрямами гуманітарної підготовки (вчитель, вихователь, культорганізатор, юрист, лікар, бібліотекар тощо) без вимог до стажу роботи та пройшла підготовку за програмою, затвердженою Міністерством соціальної політики.

         1.3. У своїй діяльності фахівець керується Конституцією України; законами України, іншими актами законодавства, що стосуються діяльності Центру, реалізації державної молодіжної і сімейної політики та державної служби; указами та розпорядженнями Президента України; постановами, рішеннями та розпорядженнями Верховної Ради України; декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України; наказами Міністерства соціальної політики; рішеннями, розпорядженнями відповідних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; іншими нормативно-правовими актами, що регулюють розвиток системи центрів соціальних служб для молоді, здійснення ними соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями.

2. Завдання, обов'язки  та повноваження

          2.1. Діяльність фахівця спрямована на організацію надання психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, інформаційних, соціально-економічних, соціально-медичних послуг відповідно до вимог чинного законодавства.

           2.2. Завданням фахівця є участь у реалізації державної соціальної політики в сільській громаді шляхом здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями дітей та сім'ями з дітьми й надання їм соціальних послуг. 

           2.3. Фахівець відповідно до повноважень: визначає потреби громади у соціальних послугах; організовує виявлення вразливих категорій дітей та сімей з дітьми та веде їх облік; здійснює соціальне інспектування сімей з дітьми з ознаками складних життєвих обставин; розробляє індивідуальні плани для роботи з випадком та визначає форми та методи допомоги; співпрацює з представниками соціальної сфери громади (працівниками закладів освіти, охорони здоров'я, внутрішніх справ, культури за місцем проживання) та координує надання послуг вразливим категоріям дітей та сімей з дітьми у відповідності до їх потреб; надає підтримку у зборі та оформленні документів для отримання державних соціальних виплат та допомоги, субсидій; забезпечує здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування; забезпечує розвиток сімейних форм виховання у відповідності до потреб дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування в громаді; організовує залучення ресурсів громади на підтримку сімей з дітьми; готує питання на розгляд дорадчого органу (у частині, що стосується допомоги повнолітнім особам) та Комісії з питань захисту прав дітей (у разі порушення прав дитини); бере участь у супервізії.

          2.4. Фахівець зобов'язаний: дотримуватись Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи; керуватися у своїй діяльності основними принципами здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю; поважати гідність громадян; використовувати оптимальні технології соціальної роботи з урахуванням отриманої інформації та проблем отримувачів соціальних послуг; не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо об'єктів соціальної роботи, в тому числі, з вразливими категоріями дітей та сім'ями з дітьми; надавати отримувачам соціальних послуг повну інформацію про зміст і види соціальних послуг; забезпечувати конфіденційність при виконанні своїх посадових обов'язків, дотримуватися стандартів якості; вживати заходів, щодо активізації громади та використовувати її ресурси; вживати заходів щодо запобігання виникненню складних життєвих обставин у сім'ї отримувача соціальних послуг та здійснювати профілактичні заходи щодо запобігання вилученню дітей із сім'ї; своєчасно виявляти сім'ї та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та надавати необхідну допомогу у вирішенні їх проблем, насамперед на ранніх етапах сімейних криз; терміново реагувати на випадки жорстокого поводження з дітьми, насильства, залучення дітей до найгірших форм дитячої праці, інформувати залежно від ситуації органи і службу у справах дітей, кримінальну міліцію у справах дітей та вживати заходів відповідно до чинного законодавства; надавати консультації отримувачам соціальних послуг з питань чинного законодавства, соціального захисту і забезпечення прав та інтересів сім'ї, дітей в межах своєї компетенції; запобігати направленню дітей із сімей до інтернатних закладів, використовувати всі можливості для збереження сімейного середовища для дитини, сприяти влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ї опікунів, піклувальників, у прийомну сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, реінтеграції в біологічну сім'ю; інформувати батьків про обов'язки й відповідальність за виховання дітей та можливість притягнення до відповідальності батьків, які не забезпечують належний догляд та виховання дітей відповідно до чинного законодавства; здійснювати соціальний супровід та створювати умови для самостійного розв'язання життєвих проблем, що виникають у сім'ї, з метою мінімізації негативних наслідків або повного подолання складних життєвих обставин сім'ї або особи; залучати до співпраці, за їх згодою, спеціалістів з різних сфер діяльності, працівників навчальних, медичних закладів, закладів соціального захисту, спорту, культури, релігійних установ, інших підприємств, установ, організацій тощо (лікарі, юристи, психологи та ін.); вносити на розгляд керівника пропозиції щодо створення безпечних та сприятливих умов для охорони здоров'я, зайнятості, освіти і розвитку дітей, забезпечення їхніх духовних та культурних потреб; формувати родинні цінності, традиції сімейного виховання дітей, активно пропагувати здоровий спосіб життя, створювати умови для задоволення інтересів і культурних потреб сімей; невідкладно інформувати керівництво про складні та надзвичайні ситуації, які виникають у ході роботи; постійно підвищувати професійний рівень, оволодівати інноваційними формами, методами і технологіями соціальної роботи, набувати знань та навичок щодо форм та методів взаємодії із громадськістю; відповідно до чинного законодавства проходити атестацію і курси підвищення кваліфікації; проводити інформаційно-просвітницьку роботу з питань сімейної політики, ґендерної рівності, захисту прав та інтересів дітей, проводити сімейні й індивідуальні консультації; виконувати інші доручення керівництва.

3. Права

            3.1. Фахівець має право: одержувати від підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію з питань соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю; порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань здійснення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю; представляти інтереси дітей та сім'ями з дітьми в їх відносинах з підприємствами, установами, організаціями; з метою дотримання конфіденційності не надавати за інформаційними запитами відомості щодо отримувачів соціальних послуг; співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх підпорядкування і форми власності, які здійснюють соціальну роботу з отримувачами соціальних послуг і/або ведуть справи отримувачів соціальних послуг відповідно до своїх повноважень і функцій, вносити відповідні пропозиції та рекомендації; визначати пріоритетні завдання щодо роботи з отримувачами соціальних послуг, обирати форми і методи роботи; вимагати створення відповідних умов праці, що сприяють виконанню посадової інструкції (окрема кімната в зручному для отримувачів послуг приміщенні, мобільний телефон, оплата службових розмов, комп’ютер, оплата проїзду у службових справах, медогляд); підвищувати кваліфікацію у встановленому порядку за рахунок роботодавця; на захист професійної честі, гідності та ділової репутації, у тому числі в судовому порядку.

4. Відповідальність

          4.1. Фахівець несе відповідальність згідно з чинним законодавством за: дотримання етичних і правових норм, зокрема; достовірність даних, які він надає; порушення конфіденційності інформації стосовно отримувача соціальних послуг, його соціального оточення та умов, у яких він перебуває; належне ведення документації; нецільове використання коштів, спрямованих на матеріальну допомогу сім'ям, які перебувають під соціальним супроводом; невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків; порушення трудової чи виконавської дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

З інструкцією ознайомлена _____________   Ряпич Н.І.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь