Вишнівська територіальна громада

Волинська область, Ковельський район

Положення про відділ

Додаток
до рішення сільської ради
від 21.12.2018року №43/2018-12

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ «Центр надання адміністративних послуг»
виконавчого комітету Вишнівської  сільської  ради

 

1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Вишнівської сільської ради (далі – Центр) є структурним підрозділом  виконавчого комітету Вишнівської сільської ради, в якому надаються адміністративні послуги згідно визна­ченого Переліку.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Вишнівською сільською радою (далі – Рада).

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звер­нення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядуван­ня», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Вишнівської сільської ради та її Виконавчого комітету, розпорядженнями голови, цим Поло­женням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основні завдання Центру:

організація оперативної і зручної системи надання необхідних громадянам та суб’єктам господарювання адміністративних послуг;

спрощення процедури отримання адміністративних послуг і поліпшення якості їх надання;забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання послуг у Центрі;

державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинен­ня речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відпо­відних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, тобто офіцій­не визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної осо­би, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – під­приємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до закону;

реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/перебування фізич­них осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, форму­вання та ведення реєстру територіальної громади;

організація надання суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру;

проведення державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до закону;

вчинення відповідно до закону нотаріальних дій, які вчиняються посадовими осо­бами органів місцевого самоврядування у населених пунктах, де немає нотаріусів;

здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

5. Центр забезпечує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії адміністра­тора із суб’єктами надання адміністративних послуг та у випадках передбачених законодавством – безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Радою. Він включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких за­тверджується Кабінетом Міністрів України.

До адміністративних послуг також прирівнюються надання витягів і виписок із ре­єстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у ре­зультаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний ста­тус та/або факт.

6. У Центрі здійснюється прийняття звітів, декларацій і скарг, визначених рішенням (назва) Ради.

7. Для зручності суб’єктів звернень у Центрі відповідно до узгоджених рішень (з ви­значенням графіку та інших умов) здійснюють прийом представники Пенсійного фонду України, суб’єктів надання послуг електро-, газопостачання, комунальних підприємств, а також відповідно до рішення Ради – працівники структурних під­розділів Виконавчого комітету Ради (у разі необхідності).

8. У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги (банківські, виготовлен­ня копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів тощо) суб’єктами господарювання, відбір яких здійснюється на конкурсній основі (критерії відбору – мінімізація матеріальних витрат і витрат часу суб’єкта звернення).

9. Центр має наступну структуру: начальник відділу, адміністратори, державні ре­єстратори, спеціаліст І категорії.

10. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертаєть­ся до адміністратора або у випадках передбачених законодавством – державного реєстратора (який здійснює функції адміністратора) чи представника суб’єкта на­дання адміністративних послуг.

11. Центр очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням сільського голови в установленому законодавством по­рядку.

12. Основні завдання начальника відділу:

здійснення керівництва діяльністю Центру, розподіл обов’язків між працівниками та визначення сфер їх відповідальності;

організація діяльності Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, визначення шляхів удосконалення й підвищення ефек­тивності роботи Центру;

представлення Центру у відносинах з іншими органами, підприємствами, устано­вами, організаціями;

координація діяльності всіх працівників Центру та посадових осіб, що залучаються до його роботи;

організація інформаційного забезпечення роботи Центру, роботи із засобами ма­сової інформації, визначення змісту та часу проведення інформаційних заходів;

сприяння створенню належних умов праці у Центрі, внесення пропозицій сільському  голові та Раді щодо матеріально-технічного забезпечення Центру, внесення пропозицій сільському  голові щодо преміювання працівників Центру;

організація та контроль виконання у Центрі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Ради та її Виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови;

виконання функцій адміністратора Центру;

несення персональної відповідальності за невиконання або неналежне виконання покладених на Центр завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудо­вої/службової дисципліни;

планування роботи Центру, подання пропозицій до перспективних і поточних пла­нів роботи сільському голові;

розроблення Положення про Центр, посадових інструкцій працівників, у разі по­треби – змін і доповнень до зазначених документів, подання їх на затвердження в установленому порядку;

звітування про проведену роботу Центру у визначеному порядку;

забезпечення планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації адміні­страторів, державних реєстраторів, спеціалістів з питань формування та ведення реєстру територіальної громади, інших працівників відділу;

виконання інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою ін­струкцією, що затверджується сільським головою.

13. Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади розпо­рядженням сільського голови в установленому законодавством порядку.

14. Державний реєстратор має печатку та електронний цифровий підпис.

15. Основними завданнями державного реєстратора є:

забезпечення прийому та видачі документів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців;

забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також Державного реєстру речо­вих прав на нерухоме майно;

здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців від­повідно до законодавства;

внесення змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця від­повідно до закону;

надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства.

здійснення інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою ін­струкцією, що затверджується сільським головою, відповідно до законодавства.

16. Адміністратори призначаються на посаду та звільняються з посади розпоряджен­ням сільського голови в установленому законом порядку.

17. Кількість адміністраторів визначається Радою.

18. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

19. Основними завданнями адміністратора є:

надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо адміністра­тивних послуг, які можна отримати в Центрі;

прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністра­тивних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповід­ним суб’єктам надання адміністративних послуг;

видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністра­тивних послуг;

організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх на­дання;

здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних по­слуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

організація та здійснення діяльності щодо розгляду звернень громадян, відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;

надання консультативної допомоги громадянам щодо порядку вирішення їх питань відповідно до діючого законодавства;

надання необхідної інформації для суб’єктів звернень щодо роботи Центру на до­шках для інформації та для офіційного веб-сайту сільської ради;

забезпечення ведення журналу реєстрації заяв, скарг та пропозицій громадян, що надійшли до виконавчого комітету Вишнівської сільської ради;

складання звітності за результатами розгляду звернень громадян, а також прове­дення аналізу та узагальнень з даного напрямку роботи;

виготовлення та посвідчення заповітів (крім секретних); засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з нього; вчинення інших нотаріальних дій у на­селених пунктах де немає нотаріусів, а також виготовлення та посвідчення дові­реностей;

забезпечення роботи відділу за напрямом державної реєстрації актів цивільного стану;

виконання інших повноважень відповідно до посадових інструкцій працівників сектору.

реєстрація місця проживання/перебування фізичних осіб та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;

формування та ведення реєстру територіальної громади;

підготовка відомостей з інформацією щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб для передачі органам виконавчої влади у передбачених законом випадках;

виконання інших повноважень відповідно до посадової інструкції.

19. Адміністратор має право:

безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підпри­ємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місце­вого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

інформувати начальника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень;

посвідчувати власним підписом і печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів із реєстрів і баз даних, необхідних для надання адміністра­тивної послуги;

порушувати клопотання перед начальником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

організація та здійснення діяльності щодо розгляду звернень громадян, відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;

20. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

21. З метою забезпечення зручних і доступних умов отримання послуг за рішенням Ради у громаді можуть бути створені віддалені робочі місця адміністраторів, які надають адміністративні послуги відповідно до затвердженого Радою Переліку адміністративних послуг.

До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до законодавства.

22. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиж­день та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністра­тивних послуг, що надаються через Центр.

Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години.

Конкретний режим роботи Центру, зокрема дні та години прийому суб’єктів звер­нення, визначаються відповідно до законодавства Радою.

23. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійсню­ється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел до­зволених законодавством.

 

Секретар ради                                                                           Т.О.Вегера      

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь