Вишнівська сільська рада об’єднана територіальна громада

Волинська область, Ковельський район

Посадові інструкції працівників відділу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

                                                                        №64-а від 28 березня 2018 року

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

                                                                                                                 

 

Федчишина Дмитра Сергійовича

Головного спеціаліста

відділу з питань юридичного забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної діяльності

 

 

 

Загальні положення.

 

 1. Головний спеціаліст відділу з питань юридичного забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної діяльності(далі – головний спеціаліст) Вишнівської сільської ради є посадовою особою Вишнівської сільської ради, призначається на посаду розпорядженням сільського голови за результатами конкурсу чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України. Звільняється з посади розпорядженням сільського голови згідно чинного законодавства.
 2. Підпорядкований сільському голові. Координує роботу головного спеціаліста відділу з питань юридичного забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної діяльності перший заступник сільського голови, у безпосередньому підпорядкуванні знаходяться працівники відділу.
 3. У випадку відсутності (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов’язки виконує інша особа за рекомендацією головного спеціаліста та призначенням сільського голови.

 

Завдання, обов'язки та повноваження

 1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов'язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу.
 2. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань.
 3. У межах своєї компетенції видає доручення, організовує підготовку проектів рішень сільського голови, виконавчого комітету та сільської ради, контролює їх виконання.
 4. Вносить сільському голові пропозиції щодо структури відділу.
 5. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників відділу та виконавчого апарату сільської ради.
 6. В межах визначеної компетенції забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до відділу.
 7. У межах компетенції разом із фахівцями відповідних відділів ради забезпечує виконання доручень сільського голови та його заступників, здійснює підготовку проектів поточних та перспективних планів роботи відділу.
 8. Проводить аналіз та узагальнення матеріалів про хід виконання організаційно-розпорядчих документів для керівництва ради. 
 9. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань у відповідній сфері управління.
 10. У процесі виконання завдань, покладених на відділ, забезпечує співробітництво з іншими виконавчими органами та виконавчими комітетами ради, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.
 11. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень на працівників відділу, в окремих випадках на працівників виконавчих органів ради. Координує роботу з ведення діловодства у відділі та раді. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також підготовку за результатами їх розгляду проектів відповідних рішень.  Контролює стан трудової та виконавської дисципліни у відділі.
 12. Інформує сільського голову та Вишнівську сільську раду про стан виконання повноважень, покладених на відділ.
 13. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.
 14. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності відділу та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг. У разі тимчасової відсутності працівника відділу виконує його обов’язки або визначає інших працівників відділу, відповідальних за їх виконання.
 15. Формує або доручає формувати судові справи, рішення, та забезпечує їх подальше зберігання. Формування справ здійснюється за їх підвідомчістю. Судові документи підлягають зберіганню – рішення, ухвали, позовні заяви.
 16. Забезпечує проведення у громаді єдиної політики у сфері співробітництва громади із зарубіжними містами-побратимами, містами-партнерами, міжнародними організаціями, іноземними суб’єктами господарювання та гуманітарне співробітництво.
 17. За дорученням сільського голови представляє інтереси Вишнівської сільської ради у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
 18. Виконує відповідно до законодавства інші завдання та доручення сільського голови щодо питань міжнародних зв’язків.
 19. Забезпечує зовнішні контакти громади — організовує співпрацю громади в рамках партнерських угод з закордонними громадами та в рамках приналежності громади до міжнародних об’єднань та організацій.
 20. Планує, координує та забезпечує участь представників громади у міжнародних семінарах, конференціях, ярмарках і культурно-мистецьких проектах.
 21. У межах своєї компетенції бере участь у розробці та забезпеченні реалізації програм соціально-економічного розвитку громади.
 22. Співпрацює в межах своєї компетенції, з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, донорськими організаціями та дипломатичними представництвами іноземних держав.
 23. Бере участь в розробленні Програм, Положень, Інструкцій, рішень, розпоряджень.
 24. Забезпечує та контролює виконання Програм «Власний дім», «Розвиток правової освіти», зберігає належним чином документи, готує проекти рішень по виконанню даних Програми.
 25. Бере участь в комісіях утворених розпорядженням сільського голови.
 26. Здійснює нагляд, контроль та бере участь в проведені допорогових закупівель та тендерів.
 27. Проводить навчання, семінари з питань допорогових закупівель в тому числі тендерів та перевірки по підприємствах, установах та організаціях щодо дотримання законодавства в сфері публічних закупівель.
 28. Проводить навчання, семінари, тренінги по підприємствах, установах та організаціях з правових питань, громадські збори з інших питань пов’язані із діяльністю відділу.
 29. Ініціює, вносить пропозиції, допомагає, пропонує інноваційні методи в розвиток освіти, культури, медицини, комунальних підприємств. У випадку виявлення порушень в роботі виносить приписи, обов’язкові до виконання.
 30. Бере участь в комісіях, робочих групах  створених радою, виконавчим комітетом, сільським головою. Є заступником голови тендерного комітету, головою адміністративної комісії. Забезпечує роботу адміністративної комісії у відповідності до чинного законодавства.
 31. Головний спеціаліст діє в раді як уповноважена особа з питань запобігання корупції. В даній частині спільно з іншими працівниками виконує роботу у відповідності до чинного законодавства та в межах робочого часу. Дані повноваження передбачають також перевірку дотримання законодавства про запобігання корупції в бюджетних установах, комунальних підприємствах.
 32. Головний спеціаліст самостійно, або доручає іншим спеціалістам відділу проводити роботу з документами, що пов’язані з направленими громадянами на яких судом накладено адміністративні стягнення або засудженими судом для виконання громадських робіт.
 33. Здійснює підготовку матеріалів для проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функції місцевого самоврядування. Готує проекти довідок про результати спеціальної перевірки.
 34. Проводить перевірки додержання законності у виконавчих органах сільської ради.
 35. Не рідше ніж один раз в пів року проводить перевірки по установах, організаціях, підприємствах, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів з організаційно-розпорядчих питань, правомірності прийнятих рішень, наявності договорів в т.ч. про матеріальну відповідальність в даних закладах. Перевірка проводиться на основі попередньо узгоджених з сільським головою питань.
 36. Перевіряє відповідність законодавству проектів нормативних документів, що подаються на підпис керівництва, погоджує їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів або осіб, які їх заміщують.
 37. Бере участь у підготовці проектів нормативних документів, господарських договорів (угод, контрактів), розглядає проекти нормативних документів.
 38. Проводить разом з іншими структурними підрозділами ради роботу по перегляду відомчих нормативних документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.
 39. Бере участь у обласних, регіональних, державних, міжнародних семінарах, навчаннях, лекціях, нарадах та ін.
 40. За дорученням чи планами роботи готує проекти регуляторних актів відповідно до законодавства.
 41. Доручення головного спеціаліста відділу з питань юридичного забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної діяльності для працівників відділу є обов для працівників відділу є обов для працівників відділу є обов для працівників відділу є обов’язковими до виконання. Доручення, запити, пропозиції, юридичні висновки, відділу до інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевого бюджету громади є обов’язковими для розгляду, а в частині надання інформації чи приведення документів у відповідність є неухильними для виконання.
 42. Здійснює заходи щодо правового виховання населення, передбачені цільовою програмою розвитку правової освіти населення громади.
 43. Готує позови до суду про визнання незаконними актів державних органів, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, повноваження ради та її посадових осіб.
 44. Представляє в установленому законодавством порядку інтереси ради та її виконавчих органів в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів. Вносить пропозиції керівництву ради про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода.
 45. Інформує в ЗМІ, соціальних мережах про участі в семінарах, навчаннях, про діяльність відділу, особисті внески.

У сфері дотримання законодавства про працю:

1) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

2) здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю;

3) здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про зайнятість населення в частині дотримання прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства; наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; провадження діяльності з надання послуг з посередництва та працевлаштування;

4) складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення;

5) видає в установленому порядку юридичним особам, та фізичним особам, які використовують найману працю, обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції виконавчого органу, та вносить пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства;

6) забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства, у межах повноважень, визначених положенням про виконавчий орган, та запобігання можливим його порушенням;

7) накладає у порядку, визначеному законодавством, штрафи за порушення законодавства, повноваження зі здійснення державного контролю за яким віднесені до повноважень виконавчого органу;

8) здійснює фіксацію процесу інспекційного відвідування з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки;

9) звітує про виконання покладених на виконавчий орган завдань за формою та у строки, визначені Держпраці;

10) подає до Держпраці чи її територіальних органів матеріали та організаційно-розпорядчі документи, що складаються при проведенні та за результатами інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань;

11) бере участь в організації проведення та / або проведенні навчання, підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки з питань щодо здійснення повноважень у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю;

12) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до його компетенції, у тому числі з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

13) аналізує стан та тенденції додержання законодавства про працю у межах території відповідної ради та вживає заходів до усунення недоліків;

14) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

15) постійно інформує населення про стан здійснення делегованих повноважень;

16) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів, створених у ході здійснення своїх повноважень;

17) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

18) забезпечує захист персональних даних, доступ до яких отримано у ході здійснення повноважень;

19) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань реалізації делегованих повноважень у сфері здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, керівнику виконавчого органу та Держпраці;

20) проводить моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю, готує та подає Держпраці пропозиції щодо їх врегулювання;

21) проводить моніторинг стану дотримання законодавства про працю, у тому числі у сфері оплати праці в частині своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці;

22) бере участь у інформаційно-роз’яснювальних кампаніях щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників;

23) співпрацює з іншими виконавчими органами відповідних рад щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції.

 

Головний спеціаліст відділу здійснює:

 1. Забезпечення правильного застосування законодавства органами місцевого самоврядування ; разом з відповідними виконавчими органами ради узагальнення практики застосування законодавства, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення.
 2. Здійснення правової експертизи проектів розпоряджень сільського голови, рішень виконавчого комітету, рішень сільської ради, інших нормативно-правових та нормативних актів, що подаються на підпис керівництву, візування їх за наявності віз керівників виконавчих органів ради або осіб, які їх заміщують, що є безпосередніми виконавцями цих актів.
 3. Підготовка проектів нормативних актів, міжнародних договорів, господарських договорів (контрактів), розгляд проектів нормативно-правових та нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції органу місцевого самоврядування, підготовка письмових висновків чи зауважень до них.
 4. Організація обліку і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, підтримка їх у контрольному стані з використанням сучасних технічних засобів проведення інформаційно-довідкової роботи з законодавства, підготовка сільському голові довідкових матеріалів з законодавства, надання посадовим особам місцевого самоврядування консультацій з правових питань.
 5. Сприяння разом з відповідними виконавчими органами ради комунальним підприємствам у правовому забезпеченні встановлення та стабілізації господарських зв’язків; участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав.
 6. Сприяння правильному застосуванню законодавства про працю, запобіганню безгосподарності, непродуктивним витратам, участь у проведенні аналізу причин їх виникнення і підготовці документів про відшкодування збитків.
 7. Проведення аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів претензійної та позовної роботи, даних статистичної звітності, що характеризують стан законності у діяльності органів місцевого самоврядування; розробка пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності комунальних підприємств, подання їх на розгляд сільському голові.
 8. Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, надання правових висновків за фактами виявлених правопорушень.
 9. Представлення у встановленому законодавством порядку інтересів сільського голови, виконавчого комітету, сільської ради у судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.
 10. Методичне керівництво правовою роботою у комунальних підприємствах, внесення на розгляд сільського голови, виконавчого комітету пропозицій щодо її вдосконалення, вжиття заходів до впровадження кращих форм і методів діяльності управління; визначення разом з відповідними виконавчими органами перспективної потреби комунальних підприємств в юридичних кадрах для забезпечення їх постійним правовим обслуговуванням, організація підвищення кваліфікації працівників юридичної служби комунальних підприємств та обміну досвідом їх роботи.
 11. Участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками органів місцевого самоврядування, та підвищення правових знань керівників і спеціалістів комунальних підприємств, установ та організацій.

 

Має право.

 1. Запитувати необхідну для аналізу інформацію від виконавців про стан виконання розпорядчих документів, доручень.
 2. Користуватися печатками та штампами.
 3. Готувати запити та отримувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час здійснення перевірок, формування звітності, чи іншого виконання завдання, що покладено на відділ.
 4.  За дорученням керівництва ради представляти раду в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції.
 5. В межах своїх повноважень та на виконання завдань відділу видавати доручення, організовувати та контролювати їх виконання.
 6. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підвідомчих підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ ради завдань.
 7.  Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
 8. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
 9. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками відділу посадових обов'язків.
 10. Вносити на розгляд сільського голови пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу ради та служби в органах місцевого самоврядування.
 11. На безпечні та не шкідливі умови праці.
 12. Користуватися правами i свободами, якi гарантуються громадянам України Конститyцiєю i законами України.
 13. На повагy особистої гiдностi, справедливе i шанобливе ставлення до себе з боку керiвникiв, спiвробiтникiв i громадян.
 14. На оплату працi залежно вiд посади, яку займає, якості, досвiду та стажу роботи.
 15. Вимагати службового розслідування з метою зняття безпiдставних звинувачень або пiдозри.
 16. На здоровi, безпечнi та належні для високопродуктивної роботи умови працi.
 17. На соцiальний i правовий захист відповідно до його статусу.
 18. Захищати свої законнi права та інтереси у вищестоящих органах влади та у судовому порядку.

У сфері законодавства про працю:

1) безперешкодно, без попереднього повідомлення здійснювати інспекційні відвідування;

2) під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, визначених пунктом 5 Порядку, самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;

3) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію / відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;

4) наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об'єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;

5) за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози його безпеці залучати працівників правоохоронних органів;

6) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

7) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

8) отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування;

9) проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю та надавати рекомендації щодо його застосування.

 

 

Повинен знати.

 1. Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції" та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; засади зовнішньоекономічної політики України, основи регіонального управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства Вишнівської сільської ради; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері; державну мову.

 

Кваліфікаційні вимоги.

Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, загальний стаж роботи не менше 3(трьох) років

 

 

 

 

Перший заступник сільського голови                                    Г.К. Федончук

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений:

 

___________________________________Д.С. Федчишин

                                                                                 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

                                                                        №64-а від 28 березня 2018 року

 

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

 

 

Богуш Ірини Валентинівни

Спеціаліста І категорії

відділу з питань юридичного забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної діяльності Вишнівської сільської ради

 

 

Загальні положення.

 

 1. Спеціаліст І категорії відділу з питань юридичного забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної діяльності(далі - спеціаліст відділу) Вишнівської сільської ради є посадовою особою Вишнівської сільської ради, призначається на посаду розпорядженням сільського голови за результатами конкурсу чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України.
 2. Звільняється з посади розпорядженням сільського голови згідно чинного законодавства.
 3. Підпорядкована керівнику відділу з питань юридичного забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної діяльності(головному спеціалісту).
 4. У випадку відсутності(відпустка, відрядження навчання) її обов’язки виконує інша особа за рекомендацією головного спеціаліста відділу та призначення сільського голови.

 

 

Завдання, обов'язки та повноваження.

 

 1. Організація обліку і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, підтримка їх у контрольному стані з використанням сучасних технічних засобів проведення інформаційно-довідкової роботи з законодавства, підготовка довідкових матеріалів з законодавства, надання посадовим особам місцевого самоврядування консультацій з правових питань.
 2. Складати квартальні та річні плани роботи відділу з питань юридичного забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної діяльності.
 3. Сприяння правильному застосуванню законодавства про працю, запобіганню безгосподарності, непродуктивним витратам, участь у проведенні аналізу причин їх виникнення і підготовці документів про відшкодування збитків.
 4. Проведення аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів претензійної та позовної роботи, даних статистичної звітності, що характеризують стан законності у діяльності органів місцевого самоврядування; розробка пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності комунальних підприємств, подання їх на розгляд головному спеціалісту відділу.
 5. Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, надання правових висновків за фактами виявлених правопорушень.
 6. Бере участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками органів місцевого самоврядування та підвищення правових знань керівників і спеціалістів комунальних підприємств.
 7. Бере участь у забезпеченні реалізації правової політики, підготовки проектів договорів, готує та вивчає проекти рішень виконкому, сільської ради та їх візуванні з питань, що належать до його компетенції, здійснює підготовку проектів письмових висновків і зауважень до них, приймає участь у засіданнях сесії сільської ради, виконавчого комітету, комісій. Проводить разом з іншими структурними підрозділами органів місцевого самоврядування роботу з перегляду нормативних актів з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства, підготовки пропозицій щодо внесення змін і доповнень або визнання такими, що втратили чинність.
 8. Надає письмові відповіді на звернення, за необхідності готує висновки, доповідні записки; розглядає письмові скарги і звернення громадян та готує на них проекти відповідей або відповіді, якщо звернення адресоване безпосередньо до юридичного відділу; забезпечує вчасність виконання службових документів та розгляду звернень громадян, які надійшли до відділу; виконує доручення головного спеціаліста відділу.
 9. Контролює ведення кадрового діловодства в сільській раді спеціалістами відділу та інших виконавчих органів сільської ради. Постійно удосконалює дану роботу та веде відповідну звітність.
 10. Здійснює розробку проектів нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції відділу та  експертизу нормативно - правових актів з питань, що відносяться до компетенції відділу. Розробляє за дорученням головного спеціаліста та згідно планів нормативно-правові акти у відповідності до законодавчих актів, що стосуються регуляторної діяльності.
 11. Організовує підготовку нарад, зборів, семінарів, тренінгів, навчань головним спеціалістом відділу.
 12. Здійснює підготовку документів щодо призначення пенсій працівникам.
 13. Здійснює контроль за строками розгляду звернень громадян і виконанням рішень, які прийняті по заявам, пропозиціям та скаргам громадян.
 14. Аналізує і узагальнює пропозиції, заяви і скарги громадян; доводить дані аналізу до відома керівництва виконавчого комітету;
 15. Надає пропозиції щодо забезпечення структурних підрозділів виконавчого комітету сільської  ради засобами оргтехніки;
 16. Підтримує в належному стані комп’ютерне обладнання виконавчого комітету.
 17. У разі необхідності подає пропозиції по вирішенню проблем, пов’язаних з ремонтом та обслуговуванням комп’ютерного обладнання, модернізацією та нововведеннями у цій сфері;
 18. Представляє, в межах наданих йому повноважень, інтереси сільської ради, її виконавчих органів та сільського голови у відносинах з відповідними адміністративно-територіальними утвореннями іноземних держав, а також з міжнародними організаціями та фондами.
 19. Ініціює встановлення та постійну підтримку партнерських зв'язків з містами за кордоном та сприяє розвитку інформаційного, економічного, культурного співробітництва, обміну делегаціями у галузі освіти, науки, спорту та ін.
 20. Бере участь у розробленні програм перебування делегацій, груп та окремих представників іноземних держав у частині, що стосується громади, їх супроводу, організовує протокольні заходи під час проведення їх зустрічей із сільським головою, посадовими особами місцевого самоврядування.
 21. Забезпечує підготовку офіційних візитів сільського голови та працівників виконавчих органів сільської ради за кордон, вирішення організаційних питань, пов'язаних із візитами та узгодження програм перебування.
 22. Забезпечує підготовку для проведення міжнародних семінарів, конференцій, тощо.
 23. Сприяє поширенню передового міжнародного досвіду у сфері місцевого самоврядування.
 24. Забезпечує офіційне листування, підтримання на належному рівні інформаційних, ділових контактів між сільською радою та її іноземними партнерами в Україні і за кордоном.
 25. Здійснює переклад та аналізує інформацію,  що надходить сільському голові іноземними мовами.
 26. Готує проекти рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань  співфінансування проектів та програм і міжнародних зв'язків .
 27. Сприяє становленню співробітництва і здійснює координацію зв’язків із іноземними суб’єктами виконавчих органів сільської ради, постійних комісій ради, навчальних закладів, підприємств, установ, громадських організацій.
 28. Забезпечує виконання завдань щодо реалізації місцевої політики у сфері залучення позабюджетних коштів на вирішення проблем територіальної громади.
 29. Забезпечує співпрацю з українськими та іноземними органами місцевої влади, організаціями, фондами та іншими недержавними організаціями  з метою залучення позабюджетних коштів, призначених для реалізації муніципальних програм.
 30. Координує  діяльність по розробці, написанню  проектів для участі в конкурсах, грантових програмах, що проводяться українськими та іноземними організаціями і установами.
 31. Сприяє у написанні проектів в тому числі міжнародного значення. Сприяє у розвитку міжнародного співробітництва сільської ради.
 32. Спільно з керівником відділу бере участь в комісіях, та складає протоколи засідань комісій.
 33. Готує інформацію про діяльність відділу та розміщує її на сайті.
 34. Веде та організовує прийом громадян для керівника відділу. Проводить попередній запис.
 35. Формує картотеку законодавства, веде та вносить зміни, інформує про це керівника відділу.
 36. Розробляє посадові інструкції працівників відділу, пропонує внести зміни у випадку зміни чинного законодавства. Контролює наявність посадових інструкцій у виконавчих органах ради.
 37. За участі керівника відділу розробляє відповідні положення, інструкції та інші нормативно-правові акти для удосконалення роботи ради.
 38. Бере участь в комісіях.
 39. Постійно інформує керівника відділу про виявлені порушення у відділі, виконавчих органах ради.
 40. Контролює роботу працівників відділу. У випадку виявлення порушень письмово доповідає керівнику відділу з обгрунтованим підтвердженням.
 41. Виконує інші завдання за дорученням головного спеціаліста.
 42. Спеціаліст І категорії зобов’язана звітуватися перед головним спеціалістом до 25 числа місяця за виконану роботу.
 43. Шанобливо ставитися до громадян, керiвникiв i спiвробiтникiв, дотримання високої культури спiлкування, не допускати дiй i вчинкiв, якi можуть зашкодити інтересам громади. У разi одержання доручення, яке суперечитъ чинному законодавству, зобов'язаний невiдкладно у письмовiй формi доповiсти про це посадовiй особi, яка дала доручення, а в разi наполягання на його виконаннi – повiдомити вищу за посадою особу. Обов'язок збереження державної таємницi, iнформацiї про громадян, що стала відома пiд час виконання службових обов’язків, а також іншої iнформацiї, яка згідно з законодавством не пiдлягає розголошенню. Надавати усю необхідну інформацію виконавчим органам сільської ради на їх запити, сприяти ефективному та якісному їх розгляді.

 

Спеціаліст має право:

 

 1. Одержувати від підприємств, організацій, виконавчих органів сільської ради, інформацію, необхідну для виконання завдань, що покладені на неї.
 2. Вирішувати з керівниками виконавчих органів сільської ради питання, необхідні для виконання покладених завдань та обов’язків.
 3. Доводити до відома підпорядкованих виконавчих органів сільської ради обов’язкові до виконання доручення сільського  голови.
 4. Вимагати від керівників виконавчих органів сільської ради відомості й матеріали з питань, що стосуються компетенції відділу.
 5. Вносити на розгляд керівника відділу пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу та служби в органах місцевого самоврядування.
 6. Користуватися правами i свободами, якi гарантуються громадянам України Конститyцiєю i законами України.
 7. На повагy особистої гiдностi, справедливе i шанобливе ставлення до себе з боку керiвникiв, спiвробiтникiв i громадян.
 8. На оплату працi залежно вiд посади, яку займає, якості, досвiду та стажу роботи. Вимагати службового розслiдування з метою зняття безпiдставних звинувачень або пiдозри.
 9. На здоровi, безпечнi та належні для високопродуктивної роботи умови працi.
 10. На соцiальний i правовий захист відповідно до його статусу. Захищати свої законнi права та інтереси у вищестоящих органах влади та у судовому порядку.

 

Спеціаліст несе відповідальність за:

 

 1. Неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, перевищення своїх повноважень.
 2. Бездіяльність або невикористання наданих йому прав.
 3. Порушення норм етики поведінки, недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій по охороні праці та протипожежній безпеці.

При порушенні Законів України несе цивільну, матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства.

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 

 1. Повна вища юридична освіта. Стаж роботи за фахом не менше 1 року, або в інших сферах діяльності не менше 2 років.

 

 

 

 

Ця посадова інструкція може бути доповнена чи змінена. Термін дії цієї посадової інструкції – 3(три) роки. Функціональні обов’язки зазначені в цій посадовій інструкції та окремо не розробляються. Працівник в своїй роботі використовує копію цієї посадової інструкції.            

                                        _______________________

                                                 (підпис)

 

 

Головний спеціаліст                                                           Д.С. Федчишин

 

 

Ознайомлена:

_______________________ І.В. Богуш

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

                                                                        №71 а від 02 травня 2018 року

 

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

ДІЛОВОДА

ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДИ, ДІЛОВОДСТВА ТА ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИШНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

МОРОЗ АЛІНИ ЛЕОНІДІВНИ

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 На посаду діловода призначається особа, розпорядженням  сільського  голови за поданням головного спеціаліста відділу  з питань юридичного забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної діяльності, і звільняється сільським  головою в порядку передбаченому законодавством за відповідним поданням головного спеціаліста відділу.

Діловод повинен мати не повну вищу освіту або повну вищу освіту незалежно від професійного спрямування, досконало володіти державною мовою, персональним комп’ютером. Стаж роботи в органах місцевого самоврядування не менше 1 року, або в інших сферах діяльності не менше 2(двох) років.

Повинен дотримуватися і знати:  Конституцію України; закон України ”Про міс­цеве самоврядування в Україні “ та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпоряджен­ня Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; організацію праці та основи управління персоналом і кадрової роботи; законодавство про працю; засади зовнішньоекономічної політики України; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відпо­відному органі місцевого самоврядування; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки.

Підпорядковується безпосередньо керівнику відділу: головному спеціалісту відділу з питань юридичного забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної діяльності.

Мороз Аліна Леонідівна за визначенням керівника відділу є старшим діловодом у Вишнівській сільській раді.

 

 

 

2. ЗАВДАННЯ, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

 

 Основним завданням діловода є встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами  на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скорочення кількості документів. Саме завдання діловода полягає в тому аби налагодити документальну роботу(тобто виконання контрольних документів, рішень ради, розпоряджень сільського голови, доручень сільського голови та його заступників, а також контроль за роботою, що пов’язана зі зверненням громадян посадових осіб органу місцевого самоврядування) у виконавчих органах сільської ради, основним з цього є дотримання строків розгляду справ.

Діловод не відповідає та не формує відповідь на вхідну кореспонденцію, яка доручена спеціалістам інших відділів.

Діловод зобов’язаний вчасно виконувати доручення безпосереднього керівника відділу.

У своїй роботі діловод має застосовувати різні методи та підходи для якісного та високого рівня ведення діловодства у Вишнівській сільській раді, не допускати проявів упущення не виконання документів.

Діловод не несе відповідальність за не виконання контрольного чи іншого документа, який було доручено відповідному спеціалісту, про те несе відповідальність за належну передачу таких документів з відповідним оформленням виконавцю.

Діловод повинен щомісячно до 25 числа формувати звіт про виконану роботу, а також повинен та має отримувати звіт про роботу діловодів, що закріплені в громаді територіально та на основі формувати зведений звіт. 

Діловод має право направляти на доопрацювання документ виконавцю, що не відповідає встановленим вимогам (інструкцією з діловодства).

 Відповідно до основного завдання діловод:

2.1  Приймає, реєструє, веде облік, забезпечує зберігання, оперативний розшук, інформування за документами та доставляє документи адресатам.

2.2  Завіряє печаткою документи у випадках, передбачених інструкцією для роботи з документами.

2.3    Забезпечує ведення вхідної вихідної кореспонденції, доводить їх зміст до головного спеціаліста та подає на розгляд сільському голові після чого відповідним виконавцям, веде контроль за виконанням контрольних та інших документів, що надходять на виконання відповідним виконавцям.

2.4 Реєструє заяви, звернення громадян, веде контроль їх виконання. Веде журнал звернень громадян свого безпосереднього керівника. Організовує прийом громадян керівником відділу з питань юридичного забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної діяльності.

2.5 Веде книгу телефонограм, доводить їх зміст до головного спеціаліста та відповідальних  осіб для виконання.

2.6 Забезпечує підготовку внутрішніх нарад відділу, та спільно з іншими працівниками виконавчих органів нарад сільського голови.

2.7 Готує проекти розпоряджень про прийняття, звільнення, переведення, відпустки, відрядження. (Всі проекти розпоряджень, що стосуються кадрових питань).

Готує інші проекти документів, що стосується діяльності сільської ради за дорученням головного спеціаліста.

2.8 Спільно з керівником відділу бере участь у засіданні комісій та формує протоколи про їх засідання.

2.9 Веде та контролює зберігання контролів та доручень сільського голови та заступників.

2.10 Веде окремі справи щодо контролів, доручень та завдань керівника свого відділу.

2.11 Забезпечує зберігання службової документації.     

Діловод:

Формує особові справи працівників апарату сільської ради, окремо: на керівника та його заступників.

Забезпечує дотримання законодавства про захист персональних даних та здійснює обробку, зберігання та використовування персональних даних відповідно до чинного законодавства.

Здійснює за допомогою спеціаліста І категорії реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи шляхом внесення відомостей про реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання у документ, до якого вносяться ці відомості.

Забезпечує за допомогою спеціаліста І категорії ведення реєстру територіальної громади з подальшим внесенням інформації до Єдиного державного демографічного реєстру та проводить роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці.

Надає відомості про місце проживання особи та інші персональні дані на запити органів державної влади, підприємств, установ, організацій, закладів щодо доступу до персональних даних.

Готує та передає інформацію про реєстрацію осіб до територіального підрозділу ДМС, відділу Державного реєстру виборців.

Веде за допомогою спеціаліста І категорії встановлену звітно - облікову документацію, готує  державну статистичну звітність з кадрових питань, готує інформацію до звіту ПЦМ (Програмно-цільового методу).

Складає графік щорічних відпусток працівників, здійснює контроль за наданням відпусток.

Здійснює роботи, пов’язані із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок працівників сільської ради.

Виконує іншу необхідну діяльність спрямовану на покращення кадрової роботи органу місцевого самоврядування.

За згодою керівника відділу, передає для виконання необхідну роботу для діловодів відділу.

 Зобов'язана шанобливо ставитися до громадян, керiвникiв i спiвробiтникiв, дотримання високої культури спiлкування, не допускати дiй i вчинкiв, якi можуть зашкодити інтересам громади. У разi одержання доручення, яке суперечитъ чинному законодавству, зобов'язаний невiдкладно у письмовiй формi доповiсти про це посадовiй особi, яка дала доручення, а в разi наполягання на його виконаннi – повiдомити вищу за посадою особу. Обов'язок збереження державної таємницi, iнформацiї про громадян, що стала відома пiд час виконання службових обов’язків, а також іншої iнформацiї, яка згідно з законодавством не пiдлягає розголошенню. Надавати усю необхідну інформацію виконавчим органам сільської ради на їх запити, сприяти ефективному та якісному їх розгляді.

 

 

 

3. ПРАВА

 Діловод має право:

 - Залучати спеціалістів сільської  ради та організацій, що належать до сфери її управління, до підготовки проектів документів за до­рученням керівництва;

 - Вимагати від працівників сільської  ради та організацій, що належать до сфери її управління, відомості, необхідні для вдосконалення форм і методів роботи з документами;

  - Повертати виконавцям документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення встановлених вимог;

 - На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

 - Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозр.

 - Відмовлятися від проведення небезпечних для здоров’я і життя робіт в умовах, коли  відсутні і (або) не можуть бути прийняті необхідні заходи безпеки.

На повагy особистої гiдностi, справедливе i шанобливе ставлення до себе з боку керiвникiв, спiвробiтникiв i громадян. На оплату працi залежно вiд посади, яку займає, якості, досвiду та стажу роботи. На здоровi, безпечнi та належні для високопродуктивної роботи умови працi. На соцiальний i правовий захист відповідно до його статусу. Захищати свої законнi права та інтереси у вищестоящих органах влади та у судовому порядку.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Діловод несе відповідальність:

- За перевищення своїх повноважень, порушення  чинного законодавства України про працю;

- За невиконання чи неналежне виконання  без поважних причин  Правил внутрішнього трудового розпорядку установи, законних розпоряджень сільського голови чи особи, яка його заміняє і інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків,  встановлених даною Інструкцією, діловод  несе дисциплінарну відповідальність в порядку, визначеному трудовим законодавством;

- За навмисне спричинення установі або її працівникам чи відвідувачам  збитків у зв’язку з виконанням ( через невиконання) своїх посадових обов’язків  несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і (або) цивільним законодавством;

- Повну матеріальну відповідальність  за матеріальні цінності, які знаходяться в його користуванні у випадку їх втрати або псування, якщо не доведе, що збитків завдано не з його вини.

 

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

     

Діловод за характером діяльності взаємодіє:

- зі старостою, депутатами сільської  ради та керівниками організацій, що належать до сфери управління сільської  ради - з питань роботи з документами, контролю і перевірки виконання документів, підготовки і подання необхідних керівництву документів, використання інформації в службових цілях;

- з іншими працівниками сільської  ради - з питань за­безпечення засобами оргтехніки, бланками документів, канцелярським приладдям, а також з питань побутового об­слуговування;

- працює за  складеним графіком, виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим сільським головою;

- проходить інструктаж  з техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки під керівництвом секретаря сільської ради.

Головний спеціаліст                                                                             Д.С. Федчишин

Ознайомлена:  

_______________________А.Л. Мороз

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

                                                                        №71 а від 02 травня 2018 року

 

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

Виконуючої обов’язків завідувача військово-облікового бюро

ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДИ, ДІЛОВОДСТВА ТА ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

МОРОЗ АЛІНИ ЛЕОНІДІВНИ

 

 

 

 

Виконуюча обов’язків завідувача військово-облікового бюро здійснює облік військовозобов’язаних та організаційні заходи щодо їх призову до лав збройних сил України;

- по обліку  військовозобов’язаних  в роботі  керується  Законом України «Про загальний військовий обов’язок»;

-в  установлений  строк приймає на військовий облік військовозобов’язаних і призовників, що прибули  на  постійне  чи  тимчасове  проживання  і  знімає з обліку їх при вибутті в іншу місцевість;

- виявляє  військовозобов’язаних, що не стоять на  військовому  обліку  і допризовників, що не пройшли приписку, і  відповідно перших приймає на облік, а других-направляє у  військкомат;

- сповіщає  на  вимогу  військкомату   військовозобов’язаних  і  призовників  про їх  виклик у військкомат і сприяти своєчасній явці;

- веде  облік всіх  підприємств, установ та організацій ,які  знаходяться  на  території  ради, здійснює  систематичний контроль за їх військово-обліковою роботою і не рідше одного разу в рік проводити звірку  облікових даних та доповідати головному спеціалісту про їх стан;

- вносить  в  карточки  первинного обліку і в списки всі зміни і щомісячно повідомляє військкомат;

- звіряє  не  рідше  одного  разу в рік дані карточок первинного обліку на військовозобов’язаних і списків призовників з погосподарськими  книгами, а  також шляхом  подвірного обходу. В ці ж строки  вивірені дані  первинного обліку  звіряти  з  обліковими  даними  військкомату;

- складає і щорічно в грудні представляє у  військкомат  списки тих, хто  підлягає підготовці до військової служби і тих, хто підлягає приписці;

- враховувати  військовозобов’язаних і призовників, що заявили  про зміну стану їх здоров’я, і один раз в місяць повідомляти про це у військкомат;

- роз’яснює громадянам обов’язки по військовому обліку і здійснювати контроль за дотриманням ними правил військового обліку. На порушників вимог складати протоколи і представляти у військкомат;

- Забезпечує виконання мобілізаційних заходів на території ради.

- Готує  інформації,  доповіді на  засідання виконкому  та  сільської ради,  відповіді  на  стосовно  питань  обліку  і  призову  юнаків  до  лав  армії      

- Готує інформації на  засідання виконкому  та  сільської ради, відповіді на  листи  стосовно  питань  обліку  і  призову  юнаків.

- Забезпечує ведення та своєчасне оновлення веб-сторінки сільської ради  для доступу громадськості до інформації про діяльність  сільської ради, надання послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання  адміністративних послуг.

Зобов'язана шанобливо ставитися до громадян, керiвникiв i спiвробiтникiв, дотримання високої культури спiлкування, не допускати дiй i вчинкiв, якi можуть зашкодити інтересам громади. У разi одержання доручення, яке суперечитъ чинному законодавству, зобов'язаний невiдкладно у письмовiй формi доповiсти про це посадовiй особi, яка дала доручення, а в разi наполягання на його виконаннi – повiдомити вищу за посадою особу. Обов'язок збереження державної таємницi, iнформацiї про громадян, що стала відома пiд час виконання службових обов’язків, а також іншої iнформацiї, яка згідно з законодавством не пiдлягає розголошенню. Надавати усю необхідну інформацію виконавчим органам сільської ради на їх запити, сприяти ефективному та якісному їх розгляді.

 

Права.

- Вимагати від працівників сільської  ради та організацій, що належать до сфери її управління, відомості, необхідні для вдосконалення форм і методів роботи з документами;

 - На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

 - Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозр.

 - Відмовлятися від проведення небезпечних для здоров’я і життя робіт в умовах, коли  відсутні і (або) не можуть бути прийняті необхідні заходи безпеки.

На повагy особистої гiдностi, справедливе i шанобливе ставлення до себе з боку керiвникiв, спiвробiтникiв i громадян. На оплату працi залежно вiд посади, яку займає, якості, досвiду та стажу роботи. На здоровi, безпечнi та належні для високопродуктивної роботи умови працi. На соцiальний i правовий захист відповідно до його статусу. Захищати свої законнi права та інтереси у вищестоящих органах влади та у судовому порядку.

Відповідальність.

Несе відповідальність:

- За перевищення своїх повноважень, порушення  чинного законодавства України про працю;

-  За невиконання чи неналежне виконання  без поважних причин  Правил внутрішнього трудового розпорядку установи, законних розпоряджень сільського голови чи особи, яка його заміняє і інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків,  встановлених даною Інструкцією, діловод  несе дисциплінарну відповідальність в порядку, визначеному трудовим законодавством;

- За навмисне спричинення установі або її працівникам чи відвідувачам  збитків у зв’язку з виконанням ( через невиконання) своїх посадових обов’язків  несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і (або) цивільним законодавством.

 

 

 

Головний спеціаліст                                                       Д.С. Федчишин

 

 

Ознайомлена:

________________________ А.Л. Мороз

 

                                                                                                     

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

                                                                        №64-а від 28 березня 2018 року

 

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

ДІЛОВОДА

ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДИ, ДІЛОВОДСТВА ТА ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИШНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 

ВАСИЛЬЧУК ОЛЕНИ СЕРГІЇВНИ

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 На посаду діловода призначається особа, розпорядженням  сільського  голови за поданням головного спеціаліста відділу юридичного забезпечення, звільняється сільським  головою.

Діловод повинен мати повну загальну середню освіту та професійно-технічну освіту або повну загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві, досконало володіти державною мовою, персональним комп’ютером. Без вимог до стажу роботи

Повинен дотримуватися і знати:  Конституцію України; закон України ”Про міс­цеве самоврядування в Україні “ та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпоряджен­ня Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; організацію праці та основи управління персоналом і кадрової роботи; законодавство про працю; засади зовнішньоекономічної політики України; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відпо­відному органі місцевого самоврядування; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки.

Безпосередньо знаходиться в підпорядкуванні керівника: головного спеціаліста відділу юридичного забезпечення.

Виконує доручення старшого діловода, якого визначено керівником відділу.

 

2. ЗАВДАННЯ, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

 

 Основним завданням діловода є встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами  на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скорочення кількості документів.

 Відповідно до основного завдання діловод:

2.1  Приймає, реєструє, веде облік, забезпечує зберігання, оперативний розшук, інформування за документами та доставляє документи адресатам;

2.2  Завіряє печаткою документи у випадках, передбачених інструкцією для роботи з документами.

2.3. Забезпечує створення та формування архіву у Вишнівській сільській раді.

Відповідальний за тимчасове зберігання архівних документів відповідних населених пунктів;

2.4 Реєструє заяви, звернення громадян, веде контроль їх виконання;

Приймає відповідні документи для призначення усіх видів соціальних допомог.

2.5 Веде книгу телефонограм, доводить їх зміст до головного спеціаліста та відповідальних  осіб для виконання;

2.6 Забезпечує виклики громадян у сільську ради та у районні служби, повідомляє депутатів сільської ради, членів виконкому та запрошених осіб про прибуття на засідання сесій, виконкомів та нарад;

2.7. Готує довідки(про місце проживання);

2.8 Готує проекти розпоряджень про прийняття, звільнення, переведення, відпустки.

2.9 Приймає участь у веденні форми державного статистичного спостереження №6-сільрада (річна), складанні звітів про кількість господарств, населення , житловий фонд;

2.10 Веде облік населення пільгових категорій, багатодітних сімей, одиноких та одиноко проживаючих громадян;

2.11 Приймає участь у веденні контрольних справ та картотеки по контролю;

2.12 Готує пакет документів на правопорушників та засуджених, що направляються для відбуття покарання на виправних роботах у сільській раді;

2.13 Виконує інші доручення головного спеціаліста, старости, що не суперечать законодавству України.                        

2.14 Забезпечує зберігання службової документації.     

2.15. Допомагає в роботі пов’язаної з військовим обліком.

 

Готує інші проекти документів, що стосується діяльності сільської ради за дорученням головного спеціаліста.

Діловод при відповідних в.о. старостах, веде необхідну документацію, що пов’язана з веденням діловодства в органах місцевого самоврядування.    Віддалені робочі місця діловодів визначаються за місцем роботи виконуючих обов’язків старости.

Діловодство в апараті Вишнівської сільської ради, діловодами здійснюється почергово за дорученням керівника відділу.

Діловод зобов’язаний письмово звітуватися перед головним спеціалістом кожного місяця до 25 числа про виконану роботу.

  

 

3. ПРАВА

 

 Діловод має право:

 - Залучати спеціалістів сільської  ради та організацій, що належать до сфери її управління, до підготовки проектів документів за до­рученням керівництва;

 - Вимагати від працівників сільської  ради та організацій, що належать до сфери її управління, відомості, необхідні для вдосконалення форм і методів роботи з документами;

  - Повертати виконавцям документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення встановлених вимог;

 - На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

 - Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозр.

 - Відмовлятися від проведення небезпечних для здоров’я і життя робіт в умовах, коли  відсутні і (або) не можуть бути прийняті необхідні заходи безпеки.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Діловод несе відповідальність:

- За перевищення своїх повноважень, порушення  чинного законодавства України про працю;

- За невиконання чи неналежне виконання  без поважних причин  Правил внутрішнього трудового розпорядку установи, законних розпоряджень сільського голови чи особи, яка його заміняє і інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків,  встановлених даною Інструкцією, діловод  несе дисциплінарну відповідальність в порядку, визначеному трудовим законодавством;

- За навмисне спричинення установі або її працівникам чи відвідувачам  збитків у зв’язку з виконанням ( через невиконання) своїх посадових обов’язків  несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і (або) цивільним законодавством;

- Повну матеріальну відповідальність  за матеріальні цінності, які знаходяться в його користуванні у випадку їх втрати або псування, якщо не доведе, що збитків завдано не з його вини.

 

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

     

Діловод за характером діяльності взаємодіє:

- зі старостою, депутатами сільської  ради та керівниками організацій, що належать до сфери управління сільської  ради - з питань роботи з документами, контролю і перевірки виконання документів, про­ведення засідань сесій сільської  ради, виконкому сільської  ради, підготовки і подання необхідних керівництву документів, використання інформації в службових цілях;

- з іншими працівниками сільської  ради - з питань за­безпечення засобами оргтехніки, бланками документів, канцелярським приладдям, а також з питань побутового об­слуговування;

- працює в режимі нормованого робочого дня за  складеним графіком, виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим сільським головою;

- проходить інструктаж  з техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки під керівництвом секретаря сільської ради.

 

 

 

 

Головний спеціаліст                                                                             Д.С. Федчишин    

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлена:  

_________________________________

__________________________________

_________________________________

__________________________________

 

                                                                                                     

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

                                                                                                                                                            №64-а від 28 березня 2018 року

 

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

ДІЛОВОДА

ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДИ, ДІЛОВОДСТВА ТА ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИШНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

ДОМАЛЬ НІНИ ВАСИЛІВНИ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 На посаду діловода призначається особа, розпорядженням  сільського  голови за поданням головного спеціаліста відділу юридичного забезпечення, звільняється сільським  головою.

Діловод повинен мати повну загальну середню освіту та професійно-технічну освіту або повну загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві, досконало володіти державною мовою, персональним комп’ютером. Без вимог до стажу роботи

Повинен дотримуватися і знати:  Конституцію України; закон України ”Про міс­цеве самоврядування в Україні “ та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпоряджен­ня Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; організацію праці та основи управління персоналом і кадрової роботи; законодавство про працю; засади зовнішньоекономічної політики України; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відпо­відному органі місцевого самоврядування; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки.

Безпосередньо знаходиться в підпорядкуванні керівника: головного спеціаліста відділу юридичного забезпечення.

Виконує доручення старшого діловода, якого визначено керівником відділу.

 

2. ЗАВДАННЯ, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

 

 Основним завданням діловода є встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами  на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скорочення кількості документів.

 Відповідно до основного завдання діловод:

2.1  Приймає, реєструє, веде облік, забезпечує зберігання, оперативний розшук, інформування за документами та доставляє документи адресатам;

2.2  Завіряє печаткою документи у випадках, передбачених інструкцією для роботи з документами.

2.3. Забезпечує створення та формування архіву у Вишнівській сільській раді.

Відповідальний за тимчасове зберігання архівних документів відповідних населених пунктів;

2.4 Реєструє заяви, звернення громадян, веде контроль їх виконання;

Приймає відповідні документи для призначення усіх видів соціальних допомог.

2.5 Веде книгу телефонограм, доводить їх зміст до головного спеціаліста та відповідальних  осіб для виконання;

2.6 Забезпечує виклики громадян у сільську ради та у районні служби, повідомляє депутатів сільської ради, членів виконкому та запрошених осіб про прибуття на засідання сесій, виконкомів та нарад;

2.7. Готує довідки(про місце проживання);

2.8 Готує проекти розпоряджень про прийняття, звільнення, переведення, відпустки.

2.9 Приймає участь у веденні форми державного статистичного спостереження №6-сільрада (річна), складанні звітів про кількість господарств, населення , житловий фонд;

2.10 Веде облік населення пільгових категорій, багатодітних сімей, одиноких та одиноко проживаючих громадян;

2.11 Приймає участь у веденні контрольних справ та картотеки по контролю;

2.12 Готує пакет документів на правопорушників та засуджених, що направляються для відбуття покарання на виправних роботах у сільській раді;

2.13 Виконує інші доручення головного спеціаліста, старости, що не суперечать законодавству України.                        

2.14 Забезпечує зберігання службової документації.     

2.15. Допомагає в роботі пов’язаної з військовим обліком.

 

Готує інші проекти документів, що стосується діяльності сільської ради за дорученням головного спеціаліста.

Діловод при відповідних в.о. старостах, веде необхідну документацію, що пов’язана з веденням діловодства в органах місцевого самоврядування.    Віддалені робочі місця діловодів визначаються за місцем роботи виконуючих обов’язків старости.

Діловодство в апараті Вишнівської сільської ради, діловодами здійснюється почергово за дорученням керівника відділу.

Діловод зобов’язаний письмово звітуватися перед головним спеціалістом кожного місяця до 25 числа про виконану роботу.

  

 

3. ПРАВА

 

 Діловод має право:

 - Залучати спеціалістів сільської  ради та організацій, що належать до сфери її управління, до підготовки проектів документів за до­рученням керівництва;

 - Вимагати від працівників сільської  ради та організацій, що належать до сфери її управління, відомості, необхідні для вдосконалення форм і методів роботи з документами;

  - Повертати виконавцям документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення встановлених вимог;

 - На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

 - Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозр.

 - Відмовлятися від проведення небезпечних для здоров’я і життя робіт в умовах, коли  відсутні і (або) не можуть бути прийняті необхідні заходи безпеки.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Діловод несе відповідальність:

- За перевищення своїх повноважень, порушення  чинного законодавства України про працю;

- За невиконання чи неналежне виконання  без поважних причин  Правил внутрішнього трудового розпорядку установи, законних розпоряджень сільського голови чи особи, яка його заміняє і інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків,  встановлених даною Інструкцією, діловод  несе дисциплінарну відповідальність в порядку, визначеному трудовим законодавством;

- За навмисне спричинення установі або її працівникам чи відвідувачам  збитків у зв’язку з виконанням ( через невиконання) своїх посадових обов’язків  несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і (або) цивільним законодавством;

- Повну матеріальну відповідальність  за матеріальні цінності, які знаходяться в його користуванні у випадку їх втрати або псування, якщо не доведе, що збитків завдано не з його вини.

 

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

     

Діловод за характером діяльності взаємодіє:

- зі старостою, депутатами сільської  ради та керівниками організацій, що належать до сфери управління сільської  ради - з питань роботи з документами, контролю і перевірки виконання документів, про­ведення засідань сесій сільської  ради, виконкому сільської  ради, підготовки і подання необхідних керівництву документів, використання інформації в службових цілях;

- з іншими працівниками сільської  ради - з питань за­безпечення засобами оргтехніки, бланками документів, канцелярським приладдям, а також з питань побутового об­слуговування;

- працює в режимі нормованого робочого дня за  складеним графіком, виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим сільським головою;

- проходить інструктаж  з техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки під керівництвом секретаря сільської ради.

 

 

 

 

Головний спеціаліст                                                                             Д.С. Федчишин    

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлена:  

_________________________________

__________________________________

_________________________________

__________________________________

 

 

                                                                                                     

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

                                                                        №64-а від 28 березня 2018 року

 

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

ДІЛОВОДА

ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДИ, ДІЛОВОДСТВА ТА ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИШНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

ТОМЧУК ТЕТЯНИ ІВАНІВНИ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 На посаду діловода призначається особа, розпорядженням  сільського  голови за поданням головного спеціаліста відділу юридичного забезпечення, звільняється сільським  головою.

Діловод повинен мати повну загальну середню освіту та професійно-технічну освіту або повну загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві, досконало володіти державною мовою, персональним комп’ютером. Без вимог до стажу роботи

Повинен дотримуватися і знати:  Конституцію України; закон України ”Про міс­цеве самоврядування в Україні “ та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпоряджен­ня Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; організацію праці та основи управління персоналом і кадрової роботи; законодавство про працю; засади зовнішньоекономічної політики України; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відпо­відному органі місцевого самоврядування; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки.

Безпосередньо знаходиться в підпорядкуванні керівника: головного спеціаліста відділу юридичного забезпечення.

Виконує доручення старшого діловода, якого визначено керівником відділу.

 

2. ЗАВДАННЯ, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

 

 Основним завданням діловода є встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами  на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скорочення кількості документів.

 Відповідно до основного завдання діловод:

2.1  Приймає, реєструє, веде облік, забезпечує зберігання, оперативний розшук, інформування за документами та доставляє документи адресатам;

2.2  Завіряє печаткою документи у випадках, передбачених інструкцією для роботи з документами.

2.3. Забезпечує створення та формування архіву у Вишнівській сільській раді.

Відповідальний за тимчасове зберігання архівних документів відповідних населених пунктів;

2.4 Реєструє заяви, звернення громадян, веде контроль їх виконання;

Приймає відповідні документи для призначення усіх видів соціальних допомог.

2.5 Веде книгу телефонограм, доводить їх зміст до головного спеціаліста та відповідальних  осіб для виконання;

2.6 Забезпечує виклики громадян у сільську ради та у районні служби, повідомляє депутатів сільської ради, членів виконкому та запрошених осіб про прибуття на засідання сесій, виконкомів та нарад;

2.7. Готує довідки(про місце проживання);

2.8 Готує проекти розпоряджень про прийняття, звільнення, переведення, відпустки.

2.9 Приймає участь у веденні форми державного статистичного спостереження №6-сільрада (річна), складанні звітів про кількість господарств, населення , житловий фонд;

2.10 Веде облік населення пільгових категорій, багатодітних сімей, одиноких та одиноко проживаючих громадян;

2.11 Приймає участь у веденні контрольних справ та картотеки по контролю;

2.12 Готує пакет документів на правопорушників та засуджених, що направляються для відбуття покарання на виправних роботах у сільській раді;

2.13 Виконує інші доручення головного спеціаліста, старости, що не суперечать законодавству України.                        

2.14 Забезпечує зберігання службової документації.     

2.15. Допомагає в роботі пов’язаної з військовим обліком.

 

Готує інші проекти документів, що стосується діяльності сільської ради за дорученням головного спеціаліста.

Діловод при відповідних в.о. старостах, веде необхідну документацію, що пов’язана з веденням діловодства в органах місцевого самоврядування.    Віддалені робочі місця діловодів визначаються за місцем роботи виконуючих обов’язків старости.

Діловодство в апараті Вишнівської сільської ради, діловодами здійснюється почергово за дорученням керівника відділу.

Діловод зобов’язаний письмово звітуватися перед головним спеціалістом кожного місяця до 25 числа про виконану роботу.

  

 

3. ПРАВА

 

 Діловод має право:

 - Залучати спеціалістів сільської  ради та організацій, що належать до сфери її управління, до підготовки проектів документів за до­рученням керівництва;

 - Вимагати від працівників сільської  ради та організацій, що належать до сфери її управління, відомості, необхідні для вдосконалення форм і методів роботи з документами;

  - Повертати виконавцям документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення встановлених вимог;

 - На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

 - Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозр.

 - Відмовлятися від проведення небезпечних для здоров’я і життя робіт в умовах, коли  відсутні і (або) не можуть бути прийняті необхідні заходи безпеки.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Діловод несе відповідальність:

- За перевищення своїх повноважень, порушення  чинного законодавства України про працю;

- За невиконання чи неналежне виконання  без поважних причин  Правил внутрішнього трудового розпорядку установи, законних розпоряджень сільського голови чи особи, яка його заміняє і інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків,  встановлених даною Інструкцією, діловод  несе дисциплінарну відповідальність в порядку, визначеному трудовим законодавством;

- За навмисне спричинення установі або її працівникам чи відвідувачам  збитків у зв’язку з виконанням ( через невиконання) своїх посадових обов’язків  несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і (або) цивільним законодавством;

- Повну матеріальну відповідальність  за матеріальні цінності, які знаходяться в його користуванні у випадку їх втрати або псування, якщо не доведе, що збитків завдано не з його вини.

 

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

     

Діловод за характером діяльності взаємодіє:

- зі старостою, депутатами сільської  ради та керівниками організацій, що належать до сфери управління сільської  ради - з питань роботи з документами, контролю і перевірки виконання документів, про­ведення засідань сесій сільської  ради, виконкому сільської  ради, підготовки і подання необхідних керівництву документів, використання інформації в службових цілях;

- з іншими працівниками сільської  ради - з питань за­безпечення засобами оргтехніки, бланками документів, канцелярським приладдям, а також з питань побутового об­слуговування;

- працює в режимі нормованого робочого дня за  складеним графіком, виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим сільським головою;

- проходить інструктаж  з техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки під керівництвом секретаря сільської ради.

 

 

 

 

Головний спеціаліст                                                                             Д.С. Федчишин    

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлена:  

_________________________________

__________________________________

_________________________________

__________________________________

 

                                                                                                     

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

                                                                        №64-а від 28 березня 2018 року

 

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

ДІЛОВОДА

ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДИ, ДІЛОВОДСТВА ТА ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИШНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

ВОЗНЯК ТЕТЯНИ ІВАНІВНИ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 На посаду діловода призначається особа, розпорядженням  сільського  голови за поданням головного спеціаліста відділу юридичного забезпечення, звільняється сільським  головою.

Діловод повинен мати повну загальну середню освіту та професійно-технічну освіту або повну загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві, досконало володіти державною мовою, персональним комп’ютером. Без вимог до стажу роботи

Повинен дотримуватися і знати:  Конституцію України; закон України ”Про міс­цеве самоврядування в Україні “ та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпоряджен­ня Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; організацію праці та основи управління персоналом і кадрової роботи; законодавство про працю; засади зовнішньоекономічної політики України; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відпо­відному органі місцевого самоврядування; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки.

Безпосередньо знаходиться в підпорядкуванні керівника: головного спеціаліста відділу юридичного забезпечення.

Виконує доручення старшого діловода, якого визначено керівником відділу.

 

2. ЗАВДАННЯ, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

 

 Основним завданням діловода є встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами  на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скорочення кількості документів.

 Відповідно до основного завдання діловод:

2.1  Приймає, реєструє, веде облік, забезпечує зберігання, оперативний розшук, інформування за документами та доставляє документи адресатам;

2.2  Завіряє печаткою документи у випадках, передбачених інструкцією для роботи з документами.

2.3. Забезпечує створення та формування архіву у Вишнівській сільській раді.

Відповідальний за тимчасове зберігання архівних документів відповідних населених пунктів;

2.4 Реєструє заяви, звернення громадян, веде контроль їх виконання;

Приймає відповідні документи для призначення усіх видів соціальних допомог.

2.5 Веде книгу телефонограм, доводить їх зміст до головного спеціаліста та відповідальних  осіб для виконання;

2.6 Забезпечує виклики громадян у сільську ради та у районні служби, повідомляє депутатів сільської ради, членів виконкому та запрошених осіб про прибуття на засідання сесій, виконкомів та нарад;

2.7. Готує довідки(про місце проживання);

2.8 Готує проекти розпоряджень про прийняття, звільнення, переведення, відпустки.

2.9 Приймає участь у веденні форми державного статистичного спостереження №6-сільрада (річна), складанні звітів про кількість господарств, населення , житловий фонд;

2.10 Веде облік населення пільгових категорій, багатодітних сімей, одиноких та одиноко проживаючих громадян;

2.11 Приймає участь у веденні контрольних справ та картотеки по контролю;

2.12 Готує пакет документів на правопорушників та засуджених, що направляються для відбуття покарання на виправних роботах у сільській раді;

2.13 Виконує інші доручення головного спеціаліста, старости, що не суперечать законодавству України.                        

2.14 Забезпечує зберігання службової документації.     

2.15. Допомагає в роботі пов’язаної з військовим обліком.

 

Готує інші проекти документів, що стосується діяльності сільської ради за дорученням головного спеціаліста.

Діловод при відповідних в.о. старостах, веде необхідну документацію, що пов’язана з веденням діловодства в органах місцевого самоврядування.    Віддалені робочі місця діловодів визначаються за місцем роботи виконуючих обов’язків старости.

Діловодство в апараті Вишнівської сільської ради, діловодами здійснюється почергово за дорученням керівника відділу.

Діловод зобов’язаний письмово звітуватися перед головним спеціалістом кожного місяця до 25 числа про виконану роботу.

  

 

3. ПРАВА

 

 Діловод має право:

 - Залучати спеціалістів сільської  ради та організацій, що належать до сфери її управління, до підготовки проектів документів за до­рученням керівництва;

 - Вимагати від працівників сільської  ради та організацій, що належать до сфери її управління, відомості, необхідні для вдосконалення форм і методів роботи з документами;

  - Повертати виконавцям документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення встановлених вимог;

 - На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

 - Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозр.

 - Відмовлятися від проведення небезпечних для здоров’я і життя робіт в умовах, коли  відсутні і (або) не можуть бути прийняті необхідні заходи безпеки.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Діловод несе відповідальність:

- За перевищення своїх повноважень, порушення  чинного законодавства України про працю;

- За невиконання чи неналежне виконання  без поважних причин  Правил внутрішнього трудового розпорядку установи, законних розпоряджень сільського голови чи особи, яка його заміняє і інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків,  встановлених даною Інструкцією, діловод  несе дисциплінарну відповідальність в порядку, визначеному трудовим законодавством;

- За навмисне спричинення установі або її працівникам чи відвідувачам  збитків у зв’язку з виконанням ( через невиконання) своїх посадових обов’язків  несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і (або) цивільним законодавством;

- Повну матеріальну відповідальність  за матеріальні цінності, які знаходяться в його користуванні у випадку їх втрати або псування, якщо не доведе, що збитків завдано не з його вини.

 

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

     

Діловод за характером діяльності взаємодіє:

- зі старостою, депутатами сільської  ради та керівниками організацій, що належать до сфери управління сільської  ради - з питань роботи з документами, контролю і перевірки виконання документів, про­ведення засідань сесій сільської  ради, виконкому сільської  ради, підготовки і подання необхідних керівництву документів, використання інформації в службових цілях;

- з іншими працівниками сільської  ради - з питань за­безпечення засобами оргтехніки, бланками документів, канцелярським приладдям, а також з питань побутового об­слуговування;

- працює в режимі нормованого робочого дня за  складеним графіком, виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим сільським головою;

- проходить інструктаж  з техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки під керівництвом секретаря сільської ради.

 

 

 

 

Головний спеціаліст                                                                             Д.С. Федчишин    

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлена:  

_________________________________

__________________________________

_________________________________

__________________________________

                                                                                                     

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

                                                                        №64-а від 28 березня 2018 року

 

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

ДІЛОВОДА

ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДИ, ДІЛОВОДСТВА ТА ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИШНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

МАНДРИКИ ЛЮБОВ ПАВЛІВНИ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 На посаду діловода призначається особа, розпорядженням  сільського  голови за поданням головного спеціаліста відділу юридичного забезпечення, звільняється сільським  головою.

Діловод повинен мати повну загальну середню освіту та професійно-технічну освіту або повну загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві, досконало володіти державною мовою, персональним комп’ютером. Без вимог до стажу роботи

Повинен дотримуватися і знати:  Конституцію України; закон України ”Про міс­цеве самоврядування в Україні “ та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпоряджен­ня Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; організацію праці та основи управління персоналом і кадрової роботи; законодавство про працю; засади зовнішньоекономічної політики України; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відпо­відному органі місцевого самоврядування; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки.

Безпосередньо знаходиться в підпорядкуванні керівника: головного спеціаліста відділу юридичного забезпечення.

Виконує доручення старшого діловода, якого визначено керівником відділу.

 

2. ЗАВДАННЯ, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

 

 Основним завданням діловода є встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами  на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скорочення кількості документів.

 Відповідно до основного завдання діловод:

2.1  Приймає, реєструє, веде облік, забезпечує зберігання, оперативний розшук, інформування за документами та доставляє документи адресатам;

2.2  Завіряє печаткою документи у випадках, передбачених інструкцією для роботи з документами.

2.3. Забезпечує створення та формування архіву у Вишнівській сільській раді.

Відповідальний за тимчасове зберігання архівних документів відповідних населених пунктів;

2.4 Реєструє заяви, звернення громадян, веде контроль їх виконання;

Приймає відповідні документи для призначення усіх видів соціальних допомог.

2.5 Веде книгу телефонограм, доводить їх зміст до головного спеціаліста та відповідальних  осіб для виконання;

2.6 Забезпечує виклики громадян у сільську ради та у районні служби, повідомляє депутатів сільської ради, членів виконкому та запрошених осіб про прибуття на засідання сесій, виконкомів та нарад;

2.7. Готує довідки(про місце проживання);

2.8 Готує проекти розпоряджень про прийняття, звільнення, переведення, відпустки.

2.9 Приймає участь у веденні форми державного статистичного спостереження №6-сільрада (річна), складанні звітів про кількість господарств, населення , житловий фонд;

2.10 Веде облік населення пільгових категорій, багатодітних сімей, одиноких та одиноко проживаючих громадян;

2.11 Приймає участь у веденні контрольних справ та картотеки по контролю;

2.12 Готує пакет документів на правопорушників та засуджених, що направляються для відбуття покарання на виправних роботах у сільській раді;

2.13 Виконує інші доручення головного спеціаліста, старости, що не суперечать законодавству України.                        

2.14 Забезпечує зберігання службової документації.     

2.15. Допомагає в роботі пов’язаної з військовим обліком.

 

Готує інші проекти документів, що стосується діяльності сільської ради за дорученням головного спеціаліста.

Діловод при відповідних в.о. старостах, веде необхідну документацію, що пов’язана з веденням діловодства в органах місцевого самоврядування.    Віддалені робочі місця діловодів визначаються за місцем роботи виконуючих обов’язків старости.

Діловодство в апараті Вишнівської сільської ради, діловодами здійснюється почергово за дорученням керівника відділу.

Діловод зобов’язаний письмово звітуватися перед головним спеціалістом кожного місяця до 25 числа про виконану роботу.

  

 

3. ПРАВА

 

 Діловод має право:

 - Залучати спеціалістів сільської  ради та організацій, що належать до сфери її управління, до підготовки проектів документів за до­рученням керівництва;

 - Вимагати від працівників сільської  ради та організацій, що належать до сфери її управління, відомості, необхідні для вдосконалення форм і методів роботи з документами;

  - Повертати виконавцям документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення встановлених вимог;

 - На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

 - Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозр.

 - Відмовлятися від проведення небезпечних для здоров’я і життя робіт в умовах, коли  відсутні і (або) не можуть бути прийняті необхідні заходи безпеки.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Діловод несе відповідальність:

- За перевищення своїх повноважень, порушення  чинного законодавства України про працю;

- За невиконання чи неналежне виконання  без поважних причин  Правил внутрішнього трудового розпорядку установи, законних розпоряджень сільського голови чи особи, яка його заміняє і інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків,  встановлених даною Інструкцією, діловод  несе дисциплінарну відповідальність в порядку, визначеному трудовим законодавством;

- За навмисне спричинення установі або її працівникам чи відвідувачам  збитків у зв’язку з виконанням ( через невиконання) своїх посадових обов’язків  несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і (або) цивільним законодавством;

- Повну матеріальну відповідальність  за матеріальні цінності, які знаходяться в його користуванні у випадку їх втрати або псування, якщо не доведе, що збитків завдано не з його вини.

 

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

     

Діловод за характером діяльності взаємодіє:

- зі старостою, депутатами сільської  ради та керівниками організацій, що належать до сфери управління сільської  ради - з питань роботи з документами, контролю і перевірки виконання документів, про­ведення засідань сесій сільської  ради, виконкому сільської  ради, підготовки і подання необхідних керівництву документів, використання інформації в службових цілях;

- з іншими працівниками сільської  ради - з питань за­безпечення засобами оргтехніки, бланками документів, канцелярським приладдям, а також з питань побутового об­слуговування;

- працює в режимі нормованого робочого дня за  складеним графіком, виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим сільським головою;

- проходить інструктаж  з техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки під керівництвом секретаря сільської ради.

 

 

 

 

Головний спеціаліст                                                                             Д.С. Федчишин    

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлена:  

_________________________________

__________________________________

_________________________________

__________________________________

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь