Вишнівська сільська рада об’єднана територіальна громада

Волинська область, Ковельський район

Розподіл обов'язків між керівництвом ради

Додаток до

Рішення Виконавчого комітету
Вишнівської сільської ради№1/5 від 29.01.2021 р.

 

 

РОЗПОДІЛ

функціональних обов’язків між сільським головою, секретарем сільської ради та першим заступником  сільського голови

 

Цей розподіл розроблено з метою врегулювання функціональних обов’язків між керівником ради, секретарем та його заступниками, підвищення ефективності та якості роботи ради та її  виконавчих органів.

Обов’язок сільського голови, секретаря, першого  заступника сільського голови шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримання високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам громади. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству зобов’язані невідкладно у письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а в разі наполягання його виконання – повідомити вищу за посадою особу(в інших випадках депутатський склад ради).

Обов’язок збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала відома під час виконання службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.

Не допущення  проявів дискримінації прав посадових осіб органу місцевого самоврядування, що працюють в раді на постійній основі.

Заступники сільського голови забезпечують взаємодію ради та її виконавчих органів з усіма державними, комунальними структурами, об’єднаними територіальними громадами, іноземними державами, приватними підприємствами, господарськими товариствами, інвесторами.

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

 

 1. Очолює сільську раду та її виконавчі органи, здійснює керівництво їх діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на органи місцевого самоврядування завдань.
 2. Виконує повноваження, зазначені в статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 3. Підписує рішення Вишнівської сільської ради,виконавчого комітету ради, видає розпорядження в межах своїх повноважень.
 4. Головує на засіданнях сесії сільської ради та виконавчого комітету.
 5. Забезпечує виконання рішень сільської ради та її виконавчого комітету.
 6. Організовує розробку та реалізацію проекту стратегії розвитку Вишнівської територіальної громади (Вишнівської сільської ради), підготовку програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, подання їх на затвердження сільської ради, здійснює контроль за організацією їх виконання та подання сільській раді звітів про хід і результати виконання цих програм.

 

 1. Призначає на посади та звільняє з посад керівників виконавчих органів Вишнівської сільської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади сіл сільської ради(на основі контрактів), посадових осіб виконавчих органів Вишнівської сільської ради; покладає обов’язки першого заступника сільського голови, іншої посадової особи місцевого самоврядування (у разі відсутності) на посадову особу місцевого самоврядування одночасно з виконанням обов’язків по основній роботі (суміщення посад) або із звільненням від виконання обов’язків по основній роботі.
 2. Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним сільською радою. Підписує платіжні документи по фінансуванню та використанню бюджетних коштів.
 3. Представляє територіальну громаду, сільську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними та іншими органами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також у міжнародних відносинах, вчиняє всі необхідні дії в інтересах Вишнівської сільської ради та її виконавчих органів, у тому числі підписання та пред’явлення позову (адміністративного позову), підписання та подання апеляційних та касаційних скарг, а також використання всіх прав, наданих позивачу, відповідачу та третім особам відповідно до процесуального законодавства України.
 4. Укладає від імені територіальної громади сіл, сільської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до чинного законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради..
 5. Координує взаємодію сільської ради та її виконавчого комітету з органами безпеки, правоохоронними органами, органами прокуратури, судами.
 6. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва, налагодженню зовнішньоекономічних зв’язків.
 7. Очолює комісії за відповідними напрямками роботи.
 8. Забезпечує на території громади дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань, особисто розглядає звернення; веде особистий прийом громадян.
 9. Звітує про свою роботу не рідше одного разу на рік перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.
 10. Контролює діяльність, пов’язану з додержанням державної таємниці та захистом інформації.
 11. Забезпечує відкритість та прозорість роботи сільського голови, виконавчих органів сільської ради, систематичного та своєчасного інформування населення про їх діяльність та життєдіяльність територіальної громади;
 12. Здійсненює аналізу соціально-економічної ситуації, суспільно-політичних процесів у громаді, розгляду питань, пов’язаних з реалізацією внутрішньої політики;
 13. Забезпечує діяльність у галузі екології, визначає основні напрямки та завдання розвитку, спрямованого на охорону навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності громади.
 14. Забезпечує підготовку й виконання планів роботи виконавчих органів сільської ради та формування планів засідань виконавчого комітету сільської ради.
 15. Бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, які встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 16. Здійснює заходи з питань запобігання і протидії корупції, забезпечує дотримання законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування та Закону України «Про запобігання корупції» у виконавчих органах.
 17. Вносить подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення ради і її виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень;
 18. Вживає необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформує про них населення, залучає в установленому законом порядку до цих робіт підприємства, установи та організації, а також населення;
 19. Погоджує проект плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодіє з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків відповідно до закону.
 20. На основі подання керівників відділів, та самостійно за своїм розпорядженням встановлює преміювання керівникам та працівникам відділів  в межах затверджених кошторисних призначень та на основі Положення, що затверджене радою, визначає розміри преміювання працівників Вишнівської сільської ради розпорядженням.
 21. Координує роботу щодо:
 • забезпечення відкритості та прозорості роботи сільського голови, виконавчих органів сільської ради, систематичного та своєчасного інформування населення про їх діяльність та життєдіяльність територіальної громади;
 • здійснення аналізу соціально-економічної ситуації, суспільно-
 • політичних процесів у громаді, розгляду питань, пов’язаних з реалізацією внутрішньої політики;
 • здійснення ефективної взаємодії з громадськими об’єднаннями,
 • політичними партіями, релігійними організаціями, органами самоорганізації населення, представниками громадського активу громади;
 • вивчення та аналізу діяльності засобів масової інформації та
 • організації співробітництва з ними.

Здійснює керівництво і координацію роботи:

 • секретаря ради;
 • першого заступника сільського голови;
 • старост;
 • виконавчих органів сільської ради, фінансового відділу, структурних підрозділів;
 • комунального підприємства «Буг».
 • комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;

 

 • інші функції, передбачені Конституцією та Законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавчої та виконавчої влади, здійснення відповідними виконавчими органами ради та її виконавчим комітетом повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», у вирішенні питань щодо законності проведення зборів, мітингів, маніфестацій, демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів, здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку при їх проведенні.

 

Секретар сільської ради

 

 • Виконує повноваження передбачені ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» .
 • Бере участь в розробці та реалізації проекту стратегії розвитку Вишнівської територіальної громади (Вишнівської сільської ради), підготовку програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, подання їх на затвердження сільської ради, здійснює контроль за організацією їх виконання та подання сільській раді звітів про хід і результати виконання цих програм.
 • Здійснює керівництво і координацію роботи апарату Вишнівської сільської ради.
 • Організує підготовку  сесій ради, питань, що виносяться на розгляд ради,   забезпечує  оприлюднення проектів рішень  ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів.
 • Організовує підготовку та проведення апаратних нарад при сільському голові, засідань виконавчого комітету сільської ради.
 • За розпорядженням сільського голови скликає сесії ради, повідомляє депутатам сільської ради і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії сільської ради та питання, які передбачається винести на розгляд ради.
 • За дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших  комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.
 • Сприяє депутатам  у здійсненні своїх повноважень.
 • Забезпечує своєчасне доведення рішень сільської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує  оприлюднення рішень  ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення сільською радою регуляторної діяльності.
 • Організує, за дорученням ради відповідно до законодавства, здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.
 • Організує взаємодію з політичними партіями та громадськими організаціями, взаємодіє з релігійними організаціями, громадами і конфесіями, органами самоорганізації населення.
 • У випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює  повноваження  сільського голови.
 • Проводить реєстрацію актів цивільного стану громадян, отримує та звітує про використання бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану перед відділом ДРАЦС;
 • Веде і оформляє протоколи засідань виконкому та сесій сільської ради. Здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень.
 • Здійснює нотаріальні дії на території сільської ради передбачені ч.1 ст.37 Закону України «Про нотаріат».
 • Забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики та політики органів місцевого самоврядування у галузі архівної справи, а саме зберігання офіційних документів, доступ до них осіб, яким надано це право у встановленому порядку, передачу документів у архів, тощо.
 • Забезпечує взаємодію органів місцевого самоврядування з політичними партіями, рухами, засобами масової інформації, релігійними організаціями, громадськими організаціями відповідного спрямування.
 • Здійснює погосподарський облік, підготовлює та забезпечує своєчасність звітності у органи статистики.
 • Планує роботу ради, виконкому, постійних депутатських комісій.
 • Готує, в межах компетенції,  проекти рішень сільської ради, рішень виконавчого комітету, розпорядження виконавчого комітету.
 • Складає номенклатуру справ сільської ради та її виконавчого комітету.
 • Виконує інші доручення сільського голови.
 • У межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих чинним законодавством, координує і контролює роботу з реєстрації актів цивільного стану громадян та вчинення нотаріальних дій на території старостинських округів.

 

 

Перший заступник сільського голови

 

 • Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України при здійсненні повноважень виконавчими органами Вишнівської сільської ради з питань економічного розвитку, управління комунальною власністю, надання адміністративних послуг, державної бюджетної політики.
 • У разі відсутності сільського голови виконує функції та повноваження сільського голови.
 • Забезпечує реалізацію державної й регіональної політики у сфері управління майном, захисту майнових прав територіальної громади.
 • Представляє інтереси Вишнівської сільської ради та її виконавчих органів у всіх державних органах, установах та організаціях, на підприємствах усіх форм власності, вчиняє всі необхідні дії в інтересах Вишнівської сільської ради та її виконавчих органів.
 • Здійснює функції щодо контролю та координації повноважень стосовно реалізації прав територіальної громади сіл, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням об’єктами підприємств та установ комунальної власності в межах, визначених чинним законодавством.
 • Бере участь в складанні та реалізації проекту стратегії розвитку Вишнівської територіальної громади (Вишнівської сільської ради), підготовці програми соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, подання їх на затвердження сільської ради.
 • розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень сільської ради, виконкому сільської ради, розпоряджень сільського голови); проводить експертизу проектів рішень, пов’язаних з виконанням покладених на підпорядковані виконавчі органи завдань.
 • Організовує забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади.
 • Здійснює встановлення за узгодженим рішенням сільської ради порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад.
 • Координує сільську політику щодо розвитку підприємств малого та середнього бізнесу.
 • Організовує роботу щодо здійснення власних та делегованих повноважень підпорядкованими виконавчими органами сільської ради у галузі торговельного, побутового обслуговування, громадського харчування, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами.
 • Координує роботу щодо розгляду, аналізу та перегляду регуляторних актів.
 • Організовує роботу щодо питань Європейської інтеграції. Написання проектів до місцевих та міжнародних донорських організацій.
 • Координує роботу щодо формування, виконання бюджету та дотримання зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету в підприємствах  і організаціях усіх форм власності.
 • Забезпечує організацію робіт щодо благоустрою, озелененню, охорони зелених насаджень, санітарного стану громади.
 • Відповідає за функціонування системи освітлення  центральної садиби об’єднаної територіальної громади. Контролює функціонування системи освітлення на території громади.
 • Забезпечує організацію та координацію роботи по прийому міжнародних та урядових делегацій.
 • Координує здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, прогнозування розвитку персоналу, заохочення посадових осіб до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання.
 • Готує і вносить сільському голові пропозиції щодо вдосконалення структури виконавчих органів сільської ради, їх взаємодії і вдосконалення форм та методів роботи. Контролює роботу по плануванню, аналізу штатної чисельності й утриманню виконавчих органів сільської ради.
 • Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства у виконавчому комітеті сільської ради, спрямовує роботу з цього питання у виконавчих органах сільської ради, підвідомчих підприємствах, установах, організаціях.
 • Контролює діяльність, пов’язану з впровадженням сучасних інформаційних технологій, елементів електронного врядування, у тому числі системи електронного документообігу у виконавчих органах сільської ради; визначає потребу сільського голови, сільської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств та установ в обладнанні, технічних та програмних засобах, комп’ютерній техніці, комунікаційних сервісах тощо.
 • Організовує здійснення необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
 • Координує дії підприємств з метою усунення наслідків аварій, стихійних явищ у межах своїх повноважень.
 • Координує роботу по створенню земельно-кадастрової документації громади.
 • Здійснює координацію дій по розміщенню об’єктів у межах території громади.
 • Сприяє в установленому законом порядку контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної документації при плануванні та забудові територій громади, за зупиненням у випадках, передбачених законами, будівництва окремих об’єктів, яке проводиться з порушенням містобудівної документації.
 • Виконує іншу роботу за дорученням сільського голови.

Сприяє:

 • зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території громади, незалежно від форм власності;
 • організації і проведенню міжнародних виставок, ярмарків, форумів, презентацій іноземних фірм і представництв в громаді;
 • забезпечує на території громади в межах наданих повноважень реалізацію міжнародних зобов'язань України;
 • проведення конкурсу на заміщення вакантних посад працівників сільської ради;
 • проведення конкурсу «Місцеві ініціативи» та «Бюджет участі»;
 • реалізації державної політики у галузі охорони здоров’я, організації лікувально-профілактичної допомоги населенню, підвищення культури й якості медичної допомоги громадянам; надання відповідно до законодавства пільговим категоріям населення лікарських засобів та виробів медичного призначення;
 • реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, охорони та умов праці, зайнятості населення, у тому числі громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки на території громади;
 • організації належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої, інклюзивної освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів; регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому школярів;
 • розвитку, відповідно до чинного законодавства, медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку спеціалістів, організації роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів;
 • збереження прав і можливостей всіх мешканців громади незалежно від соціального стану та національної належності у створенні та поширенні культурних цінностей; створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;
 • єдиної політики територіальної громади у сфері соціального становлення та розвитку молоді, сприяння розв’язанню проблем щодо дитинства, неповнолітніх, сім’ї та жінок;
 • координації діяльності державних і громадських організацій, які проводять фізкультурно-спортивну роботу;
 • вирішення питань опіки та піклування, запобігання бездоглядності неповнолітніх;
 • організації та контролю, відповідно до законодавства за охороною, реставрацією та використанням пам’яток архітектури.
 • організації заходів щодо медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать територіальній громаді.
 • роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, мистецтва, естетичного виховання, роботи з молоддю.

Координує роботу щодо:

 • встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги, відповідно до діючого законодавства;
 • розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень сільської ради, виконкому сільської ради, розпоряджень сільського голови); проводить експертизу проектів, пов’язаних з виконанням покладених на підпорядковані виконавчі органи завдань.
 • Здійснює координацію роботи  старост  в межах своїх повноважень.
 • Готує і вносить сільському голові пропозиції щодо вдосконалення структури виконавчих органів сільської ради, їх взаємодії і вдосконалення форм та методів роботи.
 • Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.
 • Здійснює керівництво і координацію роботи:
 • гуманітарного відділу
 • відділу з питань юридичного забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної діяльності;
 • відділу з питань земельних відносин, кадастру та екологічної безпеки;
 • відділу бухгалтерського обліку та звітності;
 • відділу «Центр надання адміністративних послуг»;
 • підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій.

Погоджує: надання відпусток.

Очолює комісії сільської ради, робочі групи, консультативні та дорадчі органи тощо на виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та відповідних органів виконавчої влади.

 

Головний спеціаліст                                                                            І.В.Богуш

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь